SENATUSCONSULTUM DE BACCHANALIBUS

 


CIL 1 (ed. 2) 581 (cf. 1.2.4 p. 903) = 10.104 = ILLRP 511 = ILS 18 = FIRA 1 no. 30 = Bruns no. 164 = Gordon no. 8 and plate 6.8 = Warmington IV 254. There is a photo in A. Degrassi, Imagines, ILLRP (1965) 392.


Q. Marcius L. f., Sp. Postumius L. f. cos. senatum consoluerunt nonis octob. apud aedem Duelonai. scribendo adfuerunt* M. Claudius M. f., L. Valerius P. f., Q. Minucius C. f. de bacchanalibus* qui* foederati* essent*, ita exdicendum* censuere: nequis* eorum bacchanal* habuisse* vellet*; si* ques essent*, qui* sibi* dicerent* necesus esse* bacchanal* habere, eis* uti* ad praetorem* urbanum Romam venirent, deque eis* rebus, ubi* eorum verba audita essent*, uti* senatus noster decerneret, dum ne minus senatoribus c adessent* quom ea res cosoloretur*. Bacas vir nequis adisse* vellet* civis* Romanus neve nominus Latini neve socium quisquam, nisi* praetorem* urbanum adissent*, isque de senatus* sententia*, dum ne minus senatoribus c adessent* quom ea res cosoloretur, iussissent*. Censuere. Sacerdos nequis vir esset*; magister neque vir neque mulier quisquam esset*. Neve pecuniam quisquam eorum communem* habuisse* vellet*; neve magistratum, neve pro magistratu*, neque virum neque mulierem quiquam fecisse* vellet*. Neve post hac inter sed coniurasse* neve commovisse* neve conspondisse* neve compromisisse* vellet*, neve quisquam fidem inter sed dedisse* vellet*. Sacra in oquoltod ne quisquam fecisse* vellet*; neve in publico* neve in privato* neve extra* urbem sacra quisquam fecisse* vellet*, nisi* praetorem* urbanum adieset, isque de senatus* sententia*, dum ne minus senatoribus c adessent* quom ea res cosoloretur, iussissent*. Censuere. Homines plus* V oinuorsi* viri* atque mulieres sacra ne quisquam fecisse* vellet*, neve inter ibi* viri* plus* duobus, mulieribus plus* tribus adfuise* vellent*, nisi* de praetoris* urbani senatusque* sententia*, uti* supra* scriptum est. Haice uti* in conventioni* exdicatis* ne minus trinum nundinum*, senatusque* sententiam uti* scientes essetis*, – eorum sententia ita fuit: 'si* ques essent*, qui* adversum* ead fecissent*, quam supra* scriptum est, iis* rem capitalem* faciendam censuere' – atque uti* hoce in tabulam* ahenam incideretis*, ita senatus aiquom censuit, utique* eam figier iubeatis*, ubi* facilumed gnoscier potisit atque uti* ea bacchanalia*, si* qua sunt, extra* quam si* quid ibi* sacri est, ita uti* supra* scriptum est, in diebus X, quibus vobis* tabulae* datae* erunt, faciatis uti* dismota sient. – In agro Teurano.


| [Q(uintus)] Marcius L(uci) f(ilius), S(purius) Postumius L(uci) f(ilius) co(n)s(ules) senatum consoluerunt n(onis) Octob(ribus), apud aedem |2| Duelonai. sc(ribundo) arf(uerunt) M(arcus) Claudi(us) M(arci) f(ilius), L(ucius) Valeri(us) P(ubli) f(ilius), Q(uintus) Minuci(us) C(ai) f(ilius)

de Bacanalibus quei foideratei |3| esent, ita exdeicendum censuere:

«neiquis eorum [B]acanal habuise velet. seiques |4| esent, quei sibei deicerent necesus ese Bacanal habere, eeis utei ad pr(aitorem) urbanum |5| Romam venirent, deque eeis rebus, ubei eorum v[e]r[b]a audita esent, utei senatus |6| noster decerneret, dum ne minus senator[i]bus C adesent, [quom e]a res cosoleretur. |7| Bacas vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve nominus Latini neve socium |8| quisquam, nisei pr(aitorem) urbanum adiesent, isque [d]e senatuos sententiad, dum ne |9| minus senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent.

ce[n]suere.

|10| sacerdos nequis uir eset. magister neque uir neque mulier quisquam eset. |11| neve pecuniam quisquam eorum comoine[m h]abuise velet. neve magistratum, |12| neve pro magistratu[d], neque virum [neque mul]ierem qui[s]quam fecise velet. |13| neve post hac inter sed conioura[se nev]e comvovise neve conspondise |14| neve conpromesise velet, neve quisquam fidem inter sed dedise velet. |15| sacra in [o]quoltod ne quisquam fecise velet. neve in poplicod neve in |16| preivatod neve exstrad urbem sacra quisquam fecise velet, nisei |17| pr(aitorem) urbanum adieset, isque de senatuos sententiad, dum ne minus |18| senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent.

censuere.

|19| homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne quisquam |20| fecise velet, neve inter ibei virei plous duobus, mulieribus plous tribus |21| arfuise velent, nisei de pr(aitoris) urbani senatuosque sententiad, utei suprad |22| scriptum est.»


haice utei in coventionid exdeicatis ne minus trinum |23| noundinum, senatuosque sententiam utei scientes esetis, eorum |24| sententia ita fuit: «sei ques esent, quei arvorsum ead fecisent, quam suprad |25| scriptum est, eeis rem caputalem faciendam censuere». atque utei |26| hoce in tabolam ahenam inceideretis, ita senatus aiquom censuit, |27| uteique eam figier ioubeatis, ubei facilumed gnoscier potisit. atque |28| utei ea Bacanalia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est, |29| ita utei suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobeis tabelai datai |30| erunt, faciatis utei dismota sient.

in agro Teurano.