| | | ,
. .

:

. . . ., , 2000. . 421452.

.421 , : , , : , , , .   . , , , 1, , , 2, , 3, 4. , , , : -, , , , -, , .

5, . , . 6, , .422 , , , . , , 7. : 8 , , , , . , , 9: , , , , -, . , 10 . , ,   , , , . , , , , .   . , , , , , , , . , , .423   , : , , , . 11, , , ; .

,   , , . , , . . , , . , : , , , , , , 12.   ἀπονία ἀπάθεια, , 13, ? . , 14.   . , , , , . , .

. , .424 , , 15. . -, , , , , , , , 16, . . , . -, , 17; , , .

. , , , . ,   , . , 18 19, , , .

, , . , , , , , , , . , , , , . , .425 , . , , , , .

, , ,   , . , , ?

, , , (ὑγίεια)20 (εὐστάθεια σαρκός εὐσταθὲς σαρκὸς κατάστημα)21. , , . , , , , , .

. ,     22. : , , , 23; [ ] 24. , (κατάστασις), ; .426 (κατάστασις αἰσθητή), (1369b) (1153a) (1204b1205a). -, .   , , : , ,  / ,  / , / , ,  / ,  / , (. . . )25.

, : , , , , . . - . . , , , ,   , , . , , : , , ,   . , , , , 26. , , , , . . , . , ,  κατάστημα; κατάστασις, .427 , . , κατάστημα, , ,   , , . , (εὐσταθὲς κατάστημα) , , , 27. , , .

,   , , 28. , , . . . , , , , .   ,  , , . . . , 29 , , , . , , , . , , , 30 31,   . - , , 32; , . , , .428   , , : , , . . , .

, . . , , 33. , , , . . , . ἀπονία .

: ( ), , - - , , , , 34. , , ,   , . . , , , . ;   , ,  . : , , , , , , , , . , , : , , , , 35.   .429 . , 36 εὐσταθὲς σαρκός κατάστημα χαρὰ ψυχῆς; , . ,   , , (natura is potiens dolore careat)  , , , , , 37. , , : , ; , 38.

, - , . . ,   πάθος39, , . πάθος 40, εὐστάθεια, εὐπάθεια: , , , χαρᾶς ἀρχή ἁπάσης ή τῆς σαρκὸς εὐστάθεια41, ὑπὲρ σαρκὸς καὶ ἐπὶ σαρκὸς εὐπάθεία τῆς ψυχῆς διαχύσεις42. , , , : .430 [] , , 43.

, , , , . -  44, , : . . , , . , , . , , , , 45. , , , : , , . : , , (nulla voluptas).

, , , . , , ?

, ἀπονία ; , . , .431 , : , , , , , 46; . , , , , , , , , . , , , 47. , ,   , , 48. , , 49.

, , . . - , , . , , , , : , - , , .

, , , . , , .432 . , , , 50. 51. , , . -, , 52  εὐστάθεια εὐσταθὲς σαρκὸς κατάστημα; , , . . , , ; , , . , : , ,   []   53. ,   , , . , , ,   54. , , , : , 55. .433 , ?

, , , ; , . ,   ἡδονή, κίνησις, ἀπονία, εὐσταθὲς κατάστημα / εὐστάθεια  , , , ἡδονή. , (ἀπονία μὴ ἀλγηδών), , , . (λεία καὶ προσηνὴς κίνησις),   56. , εὐσταθὲς κατάστημα εὐστάθεια ( ) , 57.

, , εὐσταθές κατάστημα, , . εὐσταθές κατάστημα ἀπονία, ; , , .

, ,   , . , , ; .434 (καταστηματική),   (ἐν κίνησει)58. , : ό δ Ἐπίκουρος ἐν τῷ Περὶ αἱρέσεων οὕτω λέγει ἡ μὲν γὰρ ἀταραξία καὶ ἀπονία καταστηματικαί εἰσι ἡδοναί ἡ δὲ χαρὰ καὶ ἡ εὐφροσύνη κατὰ κίνησιν ἐνεργεία βλέπονται ( :   , ).

, ( ) . , , . -, ,   (χαρά εὐφροσύνη), , , ; , 59. , εὐφροσύνη, , ( φρήν  ) 60, 61, : , (ἃς δὲ ἄξιον καὶ δίκαιον εὐφροσύνος καὶ χαρὰς νομίζεσθαι οἰκεῖον τῆ ψυχῆ καὶ ψυχικὸν ἀληθῶς αὐτῶν τὰγαθόν ἐστι)62. -, , ἐνεργεία (). , , , . , , , .

.435 , 63. , , , , . , , ; , , , , , . , : , , , , (ἐνεργεῖ καὶ κινεῖται): (ή δὲ κίνησις αὺτοῦ καὶ ἡ ἐνέργειά ἐστι ἡδονή). , , , , , 64. , , , , , -, , : κίνησίν τίνα τῆς ψυχῆς καὶ κατάστασιν ἀθρόαν καὶ αἰσθητὴν ἰς τὴν ὑπάρχουσαν φύσιν ( )65.

: κατάστασις, κατάστημα, , , κίνησις ἐνέργεια66. , . , , . . , .436 , , . , 67: , ,  , , ,   .

, -, , . , 68. , . , , , ; , ,  (ἐπιγέννημα) . ,   . , , , : (, , ) , , 69.

    . , , , 70.   (1090a)  , (ἡ τῆς σαρκὸς εὐστάθεια)  (χαρά); , , ἡ τῆς σαρκὸς εὐστάθεια εὐσταθὲς σαρκὸς κατάστημα, , , (εὐστάθεια / εὐσταθὲς κατάστημα χαρά) .437 . : , , , , , 71. , , , 72, , .

ἀπονία . -, , , . , ,   (ἀταραξία). ἀταραξία ἀπονία: , , , , (κατάστημα). ἀταραξία ,   . , , ἀταραξία . , , κατάστημα, . , ἀταραξία ἀπονία : , 73, . . ἀταραξία , ἀπονία . , , 74: .438 [. . .  . .] , (τὸ γὰρ εὐσταθὲς σαρκὸς κατάστημα καὶ τὸ περὶ ταύτης πιστὸν ἔλπισμα [. . ἀταραξία. .] τὴν ἀκροτάτην χαρὰν καὶ βεβαιοτάτην ἔχειν τοῖς ἐπιλογίζεσθαι δυναμένοις).

, ,   , , . . , , , , 75.

, , , , . ,   , , . , . , , , : , , , ,   , . , . , , : , , , .439 , 76. , , , , , 77. , 78,   , , . , : , , 79. , ,   , , ἀπονία. , , ,   ,   , 80.

, , . , : , 81; , , , , , , , 82. , , ; .440 ( ) . , , .

. , . - , : , . -, .

,   , , ,   , , . . . - (κίνησης), κίνησης : , , 83. , , , , , . ,   (, ), ( , . . ) (  ), : () ( .441   ). , , -. , , , , , , ; , .   , , , , , .

ἀπονία   , , , . . ἀπάθεια  . -, . , , , , , , ἀπάθεια πάθος84. , (, , ), ἀπονία, . , , : ,   85, , , 86 , , , , , 87. , - . , , 88, .442   89.   : , , , , ( ).

, , , , , - . , , , ; .


 • 1suavitate aliqua naturam ipsam movet et iucunditate quadam percipitur sensibus (I 37).
 • 2voluptas in motu (II 9; 16 .); movens (II 31).
 • 3voluptas in stabilitate (II 9; 16); stans (II 31).
 • 4percipitur omni dolore detracto (I 37).
 • 5 , (.: Gosling J. C. B., Taylor C. C. W. The Greeks on Pleasure. Oxford, 1982. P. 365396). . , , , , , .
 • .443
 • 6.: Bignone E. La formazione dell etica epicurea // Athene e Roma. 1934. P. 217 ss; Bailey C. The Greek Atomists and Epicurus. Oxford, 1928. P. 491 ff.
 • 7 II 9: restincta sitis stabilitatem voluptatis habet, inquit [Torquatus], ilia autem voluptas ipsius restinctionis in motu est.
 • 8 II 7.
 • 9 III: ὅπου δ ἄν τὸ ἡδόμενον ἐνῆ καθ ὅν ἄν χρόνον ἤ, οὐκ ἔστι τὸ ἀλγοῦν ἤ τὸ λυπούμενον ἤ τὸ συναμφότερον. . . 421 Usener.
 • 10.: Diano C. Note epicuree II // Studi Italiani di Filologia Classica. 1935. N. S., vol. XII. P. 266 ss. (= Scritti Epicurei. Firenze, 1974. P. 36 ss); Rist J. M. Epicurus. An Introduction. Cambridge, 1972. P. 104 f.
 • 11 (IV 627629), , ; , , .
 • 12 II 6.
 • 13 , , , ,   . X 31.
 • 14 : , . , . , ? (Merlan Ph. Studies in Epicurus and Aristotle. Wiesbaden, 1960. P. 10).
 • 15 I 3739.
 • 16 . II 7; X 6: οὐ γὰρ ἔγωγε ἔχω τί νοήσω τἀγαθόν, ἀφαιρῶν μὲν τὰς διὰ χυλῶν ἡδονάς, ἀφαιρῶν δὲ τὰς δἰ ἀφροδισίων καὶ τὰς δὶ ἀκροαμάτων καὶ τὰς διὰ μορφῆς. , ( , 1091a), : κακῶν ἀποφυγὴ τὸ χαρτόν ὲστι καὶ τὸ ἀγαθόν, ἄλλο δὲ οὐδὲν διανοεῖσθαί φασι.
 • 17. X 22.
 • .444
 • 18X 136. , , , , , , .
 • 19XII 546 VII 280.
 • 20 (128) σώματος ὑγίεια ψυχῆς ἀταραξία: τοῦτο τοῦ μακαρίως ζῆν ὲστι τέλος. τούτου γὰρ χάριν πάντα πράττομεν, ὕπως μήτε ἀλγῶμεν μήτε ταρβῶμεν, ἡδονή.
 • 21  1089d.
 • 22DK 31Α95: τὰς ἡδονὰς γίνεσθαι τοῖς μὲν ὁμοίοις ἐκ τῶν ὁμοίων, κατὰ δὲ τὸ ὲλλεῖπον πρὸς τὴν ἀναπλήρωσιν ὥστε τῷ ἐλλείποντι ἡ ὄρεξις τοῦ ὁμοίου.
 • 2364cd: τὸ μὲν παρὰ φύσιν καὶ βίαιον γιγνόμενον ἅθροον παρ ἡμῖν πάθος ἀλγεινόν, τὸ δ εἰς φύσιν ἀπιὸν πάλιν ἅθροον ἡδύ.
 • 2464e: καθιστάμενα δὲ εἰς τὸ αὐτο πάλιν ἡδονάς.
 • 25Praeterea, quoniam dolor est, ubi materiai // corpora vi quadam per viscera viva per artus // sollicitata suis trepidant in sedibus intus, // inque locum quando remigrant, fit blanda voluptas, // scire licet nullo primordia posse dolore // temptari nullamque voluptatem capere ex se (II 963968).
 • 26., , 54a .
 • 27 , κατάστημα , . . , .
 • 28Sent. Vat. XXI: σαρκὸς φωνὴ τὸ μὴ πεινῆν, τὸ μὴ διψῆν, τὸ μὴ ῥιγοῦν ταῦτα γὰρ ἔχων καὶ ἐλπίζων ἕξειν κἄν Διὶ ὑπὲρ εὐδαιμονίας μαχέσαιτο.
 • 29131.
 • 30  1098d.
 • 31XII 546f.
 • 32  1098c: οὐδὲν δεῖ σώζειν τοὺς Ἕλληνας οὐδ επὶ σοφία στεφάνων παρ αὐτῶν τυτχάνειν, ἀλλ ἐσθίειν καἱ πίνειν οἲνον, ὢ Τιμόκρατες, ἀβλαβῶς τῆ γαστρὶ καὶ κεχαρισμένως.
 • 33,     , κοινὰ περὶ ὄλον τὸ σῶμα παθήματα ( 61d65b); .445 (.: Solmsen F. αἴσθησις in Aristotelean and Epicurean Thought. Amsterdam, 1961. P. 6).
 • 34II 7: testificetur (Epicurus) ne intellegere se posse, ubi sit aut quod sit ullum bonum praeter illud, quod cibo et potione et aurium delectatione et obscena voluptate capiatur; . X 6, . . 15.
 • 35nec equidem habeo, quod intellegam bonum illud, detrahens eas voluptates quae sapore percipiuntur, detrahens eas quae rebus percipiuntur veneriis, detrahens eas quae auditu e cantibus, detrahens eas etiam quae ex formis percipiuntur oculis suavis motiones, sive quae aliae voluptates in toto homine gignuntur quolibet sensu. nec vero ita diei potest, mentis laetitiam solam esse in bonis, laetantem enim mentem ita novi: spe eorum omnium, quae supra dixi, fore ut natura is potiens dolore careat (III 41).
 • 361089d .
 • 37 , (.: Gosling J. C. B., Taylor C. C. W. Op. cit. P. 368). : , ἀπονία  , , (P. 371 f.); ut natura is potiens dolore careat that nature may acquire them with complete absence of pain. , is potiens, dolore careat  . . , , that nature acquiring them may be free from pain.
 • 38 , , , : , , , . , .   ( .446 127 XXIX), , , , .  . , ,   , , ,   : , ,   , , , , . , , , , , , , , . , ,   , . , , . , : , - , , . , ( 127)  , , , , ; , ἀπονία  ἀπονία .
 • 39 X 34.
 • 40 , , ἀπάθεια, ( 1123a): τὸ δὲ πόνου καὶ ἡδονῆς μηδὲν εἲναι μέσον οὐκ ἀποφαίνεσθε παρὰ τὴν πάντων αἴσθησιν, ἥδεσθαι τὸ μὴ ἀλγεῖν καὶ πάσχειν τὸ μὴ πάσχειν λέγοντες .447   . .
 • 41  1098a.
 • 42 , 1092d.
 • 43οἴονται δὲ περὶ γαστέρα τἀγαθον εἲναι καὶ τοὺς ἄλλους πόρους τῆς σαρκὸς ἅπαντας δἰ ὧν ἡδονὴ καὶ μὴ ἀλγηδὼν ἐπεισέρχεται ( , 1087d).
 • 44II 963972.
 • 45IV 627629: Deinde voluptas est e suco fine palati; // cum vero deorsum per fauces praecipitavit, // nulla voluptas est dum diditur omnis in artus.
 • 46. 493494.
 • 47 III: ὅρος τοῦ μεγέθους τῶν ἡδονῶν ἡ παντὸς τοῦ ἀλγοῦντος ὑπεξαίρεσις.
 • 48 130.
 • 49 II 3436.
 • 50κινούμενον λείως καὶ προσηνῶς (  1087e).
 • 51 53: καὶ μὴν καὶ τὴν ὀσμὴν νομιστέον ὥσπερ καὶ τὴν ἀκοὴν οὐκ ἄν ποτε οὐθέν πάθος ἐργάσασθαι, εἰ μὴ ὄγκοι τινὲς ἢσαν ἀπὸ τοῦ πράγματος ἀποφερόμενοι σύμμετροι πρὸς τοῦτο τὸ αἰσθητήριον κινεῖν, οἱ μὲν τοῖοι τεταραγμένως καὶ ἀλλοτρίως, οἱ δε τοῖοι ἀταράχως καὶ οἰκείως ἔχοντες.
 • 52πᾶσα διὰ σαρκὸς ἐπιτερπνὴς κίνησις ἐφ ἡδονήν τινα καὶ χαρὰν ψυχῆς ἀναπεμπομένη (  1087b).
 • 53ἄνευ διδασκάλου γὰρ αὐτά προκαλεῖται τὰ καλὰ ταῦτα καὶ λεῖα καὶ προσηνῆ κινήματα τῆς σαρκός, ὡς αὐτοί φασιν οὕτοι (1122e).
 • 54 , : qui igitur convenit ab alia voluptate dicere naturam proficisci, in alia summum bonum ponere? ( II 32).
 • 55Rist J. M. Epicurus. P. 102.
 • 56 , , , , , Progymnasmata (Rhetores graeci / Ed. L. Spengel, II 71, 13): ὢ πάντα ἐμὰ τερπνὰ κινήματα νομίσας  , .
 • .448
 • 57 , εὐσταθὲς κατάστημα , , ; . : , . , . ,   , . , , ,   , , , , ; , , .
 • 58X 136.
 • 59 I 37  quae suavitate aliqua naturam ipsam movet et iucunditate quadam percipitur sensibus, . II 6: quam sensus accipiens movetur et iucunditate quadam perfunditur, II 32: quae permulcet sensus; II 7 , , .
 • 60., , 337c.
 • 61  1092e.
 • 62, , εὐφροσύνη , , (Merlan Ph. Studies in Epicurus and Aristotle. P. 6). , .
 • 631204b.
 • 64 1173b7: καὶ λέγουσι δὲ τὴν μὲν λύπην ἒνδειαν τοῦ κατὰ φύσιν εἲναι τὴν δ ἡδονὴν ἀναπλήρωσιν. ταῦτα δὲ σωματικά ἐστι τὰ πάθη. εἰ δή ἐστι τοῦ κατὰ φύσιν ἀναπλήρωσις ἡ ἡδονὴ ἐν ὧ ἡ ἀναπλήρωσις τοῦτ ἄν καὶ ἥδοιτο, τὸ σῶμα ἄρα. οὐ δοκεῖ δέ. οὐδ ἔστιν ἄρα ἡ ἀναπλήρωσις ἡδονὴ ἀλλὰ γινομένης μὲν ἀναπληρώσεως ἥδοιτ ἄν τις.
 • .449
 • 65 .: Gosling J. C. B., Taylor C. C. W. The Greeks on Pleasure. P. 196 f. , κίνησις , , (., ,   . 196: pleasure is a certain process of change in the soul, viz. a sudden and perceptible attainment of the natural state which belongs to it). , , , ,   , . , . , : ,   .
 • 66 , : ἡ δἐ χαρὰ καὶ ἡ εὐφροσύνη κατὰ κίνησιν ἐνερτεία βλέπονται    , .
 • 67, , ,   , , , (, , ) .
 • 68VII 8586.
 • 69 (Rist J. M. Stoic Philosophy. Cambridge, 1969. P. 38) (Sandbach F. H. The Stoics. L., 1975. P. 62) ,   , ; . : Gosling J. C. B., Taylor C. C. W. The Greeks on Pleasure. P. 426.
 • 70τὸ μὲν ἡδόμενον τῆς σαρκὸς τῷ χαίροντι τῆς ψυχῆς ὑπερείδοντες (  1089e).
 • .450
 • 71nam quoniam, cum privamur dolore, ipsa liberatione et vacuitate omnis molestiae gaudemus, omne autem id, quo gaudemus, voluptas est, doloris omnis privatio recte nominata est voluptas (I 37).
 • 72III 245 .
 • 73. ἀταραξία (πιστὸν καὶ βέβαιον ἔλπισμα) ἀπονία (  1088e; 1089e; 1090ab).
 • 74  1089d.
 • 75 ,   .: Mitsis Ph. Epicurus Ethical Theory. Ithaca; L., 1988. P. 8, 1159. , ,   .
 • 76omnis autem privatione doloris putat Epicurus terminari summam voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit (I 38). . III ( . 43) XVIII: οὐκ ἐπαύξεται ἐν τῆ σαρκὶ ἡ ἡδονή, ἐπειδὰν ἅπαξ τὸ κατ ἔνδειαν ἀλγοῦν ἐξαιρεθῆ, ἀλλὰ μόνον ποικίλλεται.
 • 77. II 10 ( , ): ista varietas quae sit, non satis perspicio, quod ais, cum dolore careamus, tum in summa voluptate nos esse, cum autem vescamur iis rebus, quae dulcem motum afferant sensibus, tum esse in motu voluptatem, qui faciat varietatem voluptatum, sed non augeri illam non dolendi voluptatem, quam cur voluptatem appelles, nescio.
 • 78Gosling J. C. B., Taylor C. C. W. The Greeks on Pleasure. P. 377.
 • 79οἱ γὰρ λιτοὶ χυλοὶ ἴσην πολυτελεῖ διαίτη τὴν ἡδονὴν ἐπιφέρουσιν, ὅταν ἅπαξ τὸ ἀλγοῦν κατἔνδειαν ἐξαιρεθῆ (130).
 • 80 (  1088c) , οὐκ ἐπαύξεται ἐν τῆ σαρκὶ ή ἡδονή, ἑπειδὰν ἅπαξ τὸ κατ ἒνδειαν ἀλγοῦν ἐξαιρεθῆ, ἀλλὰ μόνον ποικίλλεται ἑπειδὰν   , , . .451 , : , , . . , , , , ,   , , , . , , , ( ), . , ἑπειδὰν, ὅταν (130), -: , , , ; , , , , .
 • 81. I 55 . II 8990; X 136137.
 • 82. I 30 X 137.
 • 83 1172c29 . 583e, : καὶ μὴν τό γε ἡδὺ ἐν ψυχῆ γιγνόμενον καὶ τὸ λυπηρὸν κίνησίς τις ἀμφοτερω ἐστόν. ., : Boyd W. An Introduction to the Republic of Plato, 3 impr. L., 1937. P. 176177: pleasure and pain are the motions by which the emptying and filling are brought about). , , , , kinesis, , (Murphy W. R The Interpretation of Platos Republic. Oxford, 1951. P. 212; . 2),  , , κίνησίς τις τῆς ψυχῆς , 1369b (. . 61).
 • .452
 • 84 1123a.
 • 85 II 16 .
 • 86 , II 7.
 • 87 , II 3132.
 • 88 , I 37; II 6 32 .
 • 89., , , I 10: restincta enim sitis stabilitatem voluptatis habet, ilia autem ipsius restinctionis voluptas in motu est.
 • 1303322046 1341515196 1341658575 1367582977 1367584785 1367586702