| |
. .

Wiseman T. P. The Ethics of Murder // Idem. Remembering the Roman People. Essays on Late Republican Politics and Literature. Oxf., 2009. P. 177210.
. . . . . . , 2015.
, ( ): . , , , , , II , , , ; . ; -. . . ; . ; . . . ; . . . ; . , []. . . ; . , II . . ; . , III . . ; . . . ; . . . ; . , . . ; . . . . . ; . . . ; . , VIII ; . , . ; . , . . . .

.177 post reges exactos, . , . , , , ; 1. , .

, : , ; , . , , 2. , 3:

Ῥωμαίοις ὁ δῆμος καὶ ἡ βουλὴ πολλάκις ἐς ἀλλήλους περί τε νόμων θέσεως καὶ χρεῶν ἀποκοπῆς ἢ γῆς διαδατουμένης ἢ ἐν ἀρχαιρεσίαις ἐστασίασαν· οὐ μήν τι χειρῶν ἔργον ἔμφυλον ἦν, ἀλλὰ διαφοραὶ μόναι καὶ ἔριδες ἔννομοι, καὶ τάδε μετὰ πολλῆς αἰδοῦς εἴκοντες ἀλλήλοις διετίθεντο.


.178 , , , . , . , , .

, 4.

, 360 , 5.   ( ) , , , 6. , , . ,   fides -. (Fides Publica) 257 . . .;   , ,   7.

133 . . . 8:

ξίφος δὲ οὐδέν πω παρενεχθὲν ἐς ἐκκλησίαν οὐδὲ φόνον ἔμφυλον, πρίν γε Τιβέριος Γράκχος δημαρχῶν καὶ νόμους ἐσφέρων πρῶτος ὅδε ἐν στάσει ἀπώλετο καὶ ἐπ αὐτῷ πολλοὶ κατὰ τὸ Καπιτώλιον εἱλούμενοι περὶ τὸν νεὼν ἀνῃρέθησαν. καὶ οὐκ ἀνέσχον ἔτι αἱ στάσεις ἐπὶ τῷδε τῷ μύσει


, . , , , , , . .

, 9.

II

.179 ? ( ,   )10 , 11. , 12, , , , 13.

, 54 . . ., 14:

Nam, ut videtis, mors Tiberii Gracchi et iam ante tota illius ratio tribunatus divisit populum unum in duas partis.


, , .

  ? , .

, (ager publicus)15; .180 . , , , 16. , , ; , , , , 17.

,  ,  , 18. , . - 65 . . ., , , 19. , , , , 20. ? , , 21. , , , ; - 22.

? , 23. , 24.   , 25:

.181 mihi ne Scipio quidem ille pontufex maxumus, qui hoc Stoicorum verum esse declaravit, numquam privatum esse sapientem, iratus videtur fuisse Ti. Graccho tum, cum consulem languentem reliquit atque ipse privatus, ut si consul esset, qui rem publicam salvam esse vellent, se sequi iussit.


, , , , , : , , , , .

, . , , . , .

,   52 . . . , , , , 26. , , 27, , ; , 28. , 46 . . ., , ; , 29.

. , ;   , 30. .182 , 31.

. , , : , , , 32. , , 33. ? , , 34:

cum Ti. Gracchus in tribunatu profusissimis largitionibus fauore populi occupato rem publicam oppressam teneret palamque dictitaret interempto senatu omnia per plebem agi debere.


. . , .

, , , , 35.

III

, , , . , -, .183 , , 36. , , , , 37. ?

, , 38. , (regnum appetere regnum occupare), : 485 . . ., 439 . 384 .39 , , 40. , 41.

(regnum) (tyrannis) , , (tyrannoi)42. 43. tyrannus , , 44; , .184 , , . , : , , 45. , , , , 46, , .

, , , 47. , : 82 43 . . . , 48. , , , : , 49,     ; , , 50. . , .

- , . , , , ୸ 51. , 52, ́ ?

.185 , 53. , , ; , , 54. , .

. 55; 56. , 57. , ୸, , 58. ?

, . , , , , - 59, 60:

, , : , , , . , leges sacratae, , , .186 (adfectatio regni) ,   .

.

-, , , , , 61; , , , (sacrosanctitas), 62.

-, (leges sacratae),   , 63, 449 . . .64 , , ; , , 65, . , . .

, , , (homo sacer), ,  66. .187 , , , . , , . , , . , : ?

  , , , 67, , . :

sed sane fuerit regni paratio plebi sua restituere; quicquid sine sanguine civium ulcisci nequitur, iure factum sit.


, , , .

68. , .

69, , , . , - , , - , , , . , , -, , , .

IV

.188 , , , , . , 70. , ,   , 71.

, , , , 72, , , 124 . . ., 100 ., 77 . 63 .: . , , , 52 . . .

73. 18 , . , . , , , . , , . . , , . .

, , , 74. , .189 , : , 75. ? 76:

Huius ergo interfector si esset, in confitendo ab eisne poenam timeret quos liberavisset? Graeci homines deorum honores tribuunt eis viris qui tyrannos necaverunt  quae ego vidi Athenis, quae in aliis urbibus Graeciae! quas res divinas talibus institutas viris, quos cantus, quae carmina! prope ad immortalitatis et religionem et memoriam consecrantur  vos tanti conservatorem populi, tanti sceleris ultorem non modo honoribus nullis adficietis sed etiam ad supplicium rapi patiemini? Confiteretur, confiteretur, inquam, si fecisset, et magno animo et libenter, se fecisse libertatis omnium causa quod esset non confitendum modo sed etiam vere praedicandum.


, , ,  , , ? . ! , , ! , , ; . , , , ?  , , , , , , , , .

77, .

. 514 . . . ( ), , .190 78. , 480 . . . 477/47679. , (Fides Publica, . . 6, . 176)80.   , ( ), , , - 81.

. , , , , , 82. , (Libertas) , , , 83.

, , , . , (inimicus)84; 85, ୸ , .191 ( ) 86.

, 87. , : , , , 88.

V

, , (regnum) , 59 . . .89 90, . ( 59 ., 55 .), , ୸ 91. 52 . . . ; , 92. , 93.

. , , , , 94, , .192 . 87 82 . .95; 96.

, . 50 . . . , , . 370 ; 22  . , , 97. . ; 98.

, 99:

se non maleficii causa ex provincia egressum, sed uti se a contumeliis inimicorum defenderet, ut tribunos plebis in ea re ex civitate expulsos in suam dignitatem restitueret, et se et populum Romanum factione paucorum oppressum in libertatem vindicaret.


, , , , - , , .

, 22 , , . .

, , 50 . 49 . . .100, , . , .193 (benevolentia) (amicitia)101. , 102:

et illi semper et senatui cum primum potui pacis auctor fui nec sumptis armis belli ullam partem attigi iudicavique eo bello te violari, contra cuius honorem populi Romani beneficio concessum inimici atque invidi niterentur.


, [] , , , , , , , , , [8].

,   ; , : 103.

, . , , 104. , , , 105:

Gaudeo mehercule vos significare litteris quam valde probetis ea quae apud Corfinium sunt gesta. consilio vestro utar libenter et hoc libentius quod mea sponte facere constitueram ut quam lenissimum me praeberem et Pompeium darem operam ut reconciliarem. temptemus hoc modo si possimus omnium voluntates recuperare et diuturna victoria uti, quoniam reliqui crudelitate odium effugere non potuerunt neque victoriam diutius tenere praeter unum .194 L. Sullam, quem imitaturus non sum. haec nova sit ratio vincendi ut misericordia et liberalitate nos muniamus.


, ,  , , . , , . , , , , , .   .

. 106:

Recte auguraris de me (bene enim tibi cognitus sum) nihil a me abesse longius crudelitate. atque ego cum ex ipsa re magnam capio voluptatem tum meum factum probari abs te triumpho gaudio. neque illud me movet quod ii qui a me dimissi sunt discessisse dicuntur ut mihi rursus bellum inferrent; nihil enim malo quam et me mei similem esse et illos sui.


( ), , . , , , , , , , , . , ,   .

, , .

, , 107. , , 108:

qui hic potest se gerere non perdite? vita, mores, ante facta, ratio suscepti negoti, socii, vires bonorum aut etiam constantia.


.195 ? , , , , , .

,   , , 109:

metuo ne omnis haec clementia ad unam illam crudelitatem colligatur. Balbus quidem maior ad me scribit nihil malle Caesarem quam principe Pompeio sine metu vivere. tu, puto, hoc credis.


, . , , , . , , .

. . ,   , , .

49 . . . , , 110. , , . , . -, , , (, 59 . . .). , ( 59 55), , . , 111.

.196 , , , ? , , , . , 112. , : , , 113.

, . ?     , . 114:

non est committendum ut iis paream quos contra me senatus, ne quid res publica detrimenti acciperet, armavit.


, , , .

. , 115. , : ?116

, , , 117. , , . .

VI

1 48 . . . . 49 ., , .197 , , . , , , 118. 48 . . . 119:

satis factum est iam a te vel officio vel familiaritati, satis factum etiam partibus et ei rei publicae quam tu probabas. reliquum est, ubi nunc est res publica, ibi simus potius quam, dum illam veterem sequamur, simus in nulla.


, , . ୸ , , , , , .

  .

( ), , 7 49 . , , 120. ,   121.

48 . . ., , ( ) , , 122. 46 .198 . . ., (praefectus moribus) , 123. 45 . . ., 124. 44 . . ., , , (sacrosanctitas); , 125.

. , , , , , 126. , , . , , 127, 128.   . ,   129, 130.

, (koinon) , , . 24 46 . . . (praetor urbanus) (praetor peregrinus) , .199 131. , , ,   48 . . .,   (senatus consultum); , , , lege Iulia: , , , , 132.

133, ( 49 . . .) . , ?

, . , , ୸ 134. , 135. , 136, , ,   .

48 . . ., , 137:

me discessisse ab armis numquam paenituit; tanta erat in illis crudelitas, tanta cum barbaris gentibus coniunctio, ut non nominatim sed generatim .200 proscriptio esset informata, ut iam omnium iudicio constitutum esset omnium vestrum bona praedam esse illius victoriae.


, , : , , , , , , , .

, , , , 138:

extra ducem paucosque praeterea (de principibus loquor), reliquos primum in ipso bello rapacis, deinde in oratione ita crudelis ut ipsam victoriam horrerem; maximum autem aes alienum amplissimorum virorum.


, ( ) , -, , -, , ;   , .

, , , , , 139. 46 . . ., , : , 140. , , , 141.

, ,     , , . , , 142.

VI

.201 143. 59 49 . .: (tyrannus)144, , , (tyrannoctoni)145.   146, 147, 148. , ; , 149. , 150. , .

. ( ), 151. , .202 : , , 152. , , , , 153.

, , . , 154:

Neque ego id dico ut invidiosum sit in eos quibus gloriosum etiam hoc esse debet. Funguntur officio, defendunt suos, faciunt quod viri fortissimi solent; laesi dolent, irati efferuntur, pugnant lacessiti. Sed vestrae sapientiae tamen est, iudices, non, si causa iusta est viris fortibus oppugnandi M. Caelium, ideo vobis quoque causam putare esse iustam alieno dolori potius quam vestrae fidei consulendi. Iam quae sit multitudo in foro, quae genera, quae studia, quae varietas hominum videtis. Ex hac copia quam multos esse arbitramini qui hominibus potentibus, gratiosis, disertis, cum aliquid eos velle arbitrentur, ultro se offerre soleant, operam navare, testimonium polliceri? Hoc ex genere si qui se in hoc iudicium forte proiecerint, excluditote eorum cupiditatem, iudices, sapientia vestra, ut eodem tempore et huius saluti et religioni vestrae et contra periculosas hominum potentias condicioni omnium civium providisse videamini.


, , : , , ,   , ; , ; , . , , , , , - , , , , , , , , .

.203 .   , (dolor) .

, , 155:

O mi Attice, vereor ne nobis Idus Martiae nihil dederint praeter laetitiam et odi poenam ac doloris.


! , , .


ut tantum modo odium illud hominis impuri et servitutis dolor depulsus esse videatur.


, - .

  , , 156. , . , , , 157:

ego dubitem quin summo in odio sim, cum M. Cicero sedeat nec suo commodo me convenire possit? atqui si quisquam est facilis, hic est. tamen non dubito quin me male oderit.


, , . , . , .

, , , , , , , . , , , , [iure caesus]158, ,   .204 , , , 159. : , 160.

, , 44 . . . . , , , 161. , . 162:

Possum igitur, qui omnis voluerim incolumis, eum a quo id impetratum est perisse non indignari, cum praesertim idem homines illi et invidiae et exitio fuerint? plecteris ergo inquiunt, quoniam factum nostrum improbare audes. o superbiam inauditam! alios in facinore gloriari, aliis ne dolere quidem impunite licere!


, , , , - , , ? ,  ,  . ! , !

. : .205 , ( ).

. , . , 70 . . . , , 163:

muneribus, monumentis, congiariis, epulis multitudinem imperitam delenierat; suos praemiis, adversarios clementiae specie devinxerat. Quid multa? Attulerat iam liberae civitati partim metu partim patientia consuetudinem serviendi.


, , , , ; ,   . , , , , .

, ; 164. ?

, . , , , 165, 166:

Quod potest maius scelus quam non modo hominem, sed etiam familiarem hominem occidere? Num igitur se adstrinxit scelere, si qui tyrannum occidit quamvis familiarem? Populo quidem Romano non videtur, qui ex omnibus praeclaris factis illud pulcherrimum existimat.


, ,   ,   ? , , ? , , , , .

.206 ? , .

  , , , , , , 167. , , . , , , ?168 , 169. . ,  , , 170.

,   : (honestum utile). , , 171, . , 172, , 173:

.207 Possunt enim cuiquam esse utiles angores, sollicitudines, diurni et nocturni metus, vita insidiarum periculorumque plenissima?


Multi iniqui atque infideles regno,
pauci benivoli

inquit Accius. At cui regno? quod a Tantalo et Pelope proditum iure optinebatur. Nam quanto plures ei regi putas, qui exercitu populi Romani populum ipsum Romanum oppressisset civitatemque non modo liberam, sed etiam gentibus imperantem servire sibi coegisset? Hunc tu quas conscientiae labes in animo censes habuisse, quae vulnera? Cuius autem vita ipsi potest utilis esse, cum eius vitae ea condicio sit, ut qui illam eripuerit, in maxima et gratia futurus sit et gloria?


, - , , , ?


,

. ? , , , . , , , , ,   , , ? , , , ? , , , , ?

. , , , , , 174.

. , 17 44 . . . 175. ,   . , , , , , , , 176. , , .

VII

.208 43 . . ., , 177:

Atque ais eum te esse qui semper pacem optaris, semper omnis civis volueris salvos. Honesta oratio, sed ita si bonos et utilis et e re publica civis: sin eos qui natura cives sunt, voluntate hostes, salvos velis, quid tandem intersit inter te et illos? Pater tuus quidem, quo utebar sene auctore adulescens, homo severus et prudens, primas omnium civium P. Nasicae qui Ti. Gracchum interfecit dare solebat: eius virtute, consilio, magnitudine animi liberatam rem publicam arbitrabatur. Quid? nos a patribus num aliter accepimus? Ergo is tibi civis, si temporibus illis fuisses, non probaretur, quia non omnis salvos esse voluisset.


, , , . , , ; , , ,   , ? , , , , , , , , , , . ? - ? , , , , .

, 100 . . . , : , , 178. , , , , , 179. , , , .209   , .

, , , . , , , 180. -   , 54 . . ., ; , , , 43 . . .181

, 182. , , , , , , 183. .

184:

οὕτως οὔτε τὰ δίκαια πρὸς τοὺς νόμους οὔτε τὰ συμφέροντα πρὸς τὸ τῷ κοινῷ χρήσιμον ἐξετάζει, ἀλλὰ πάντα ἁπλῶς πρὸς τὴν ἑαυτοῦ βούλησιν διάγει


, ,   , .

185:

.210 te consule fortunatam, Cicero? immo vero infelicem et miseram, quae crudelissimam proscriptionem eam perpessa est, cum tu perturbata re publica metu perculsos omnes bonos parere crudelitati tuae cogebas, cum omnia iudicia, omnes leges in tua libidine erant, cum tu sublata lege Porcia, erepta libertate omnium nostrum vitae necisque potestatem ad te unum revocaveras.


, ?   , , , , , , , , , , , .

(in tua libidine)  : , , 186.

, , . 63 . . . . , 52 44 . ., , . , , . ,   . , .

Badian 1972: E. Badian, Tiberius Gracchus and the Beginning of the Roman Revolution // Hildegard Temporini (ed.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 1. 1 (Berlin: De Gruyter): 668731.

Bertoletti et al. 1999: Marina Bertoletti, Maddalena Cima, and Emilia Talamo, Sculptures of Ancient Rome: The Collections of the Capitoline Museums at the Montemartini Power Plant. Milan: Electa.

Canfora 1999: Luciano Canfora: Giulio Cesare: Il dittatore democratico. Bari: Laterza.

Coarelli 1969: Filippo Coarelli, Le Tyrannoctone du Capitole et la mort de Tiberius Gracchus, Mélanges darchéologie et dhistoire de lÉcole francaise de Rome 81: 137160

Crawford 1974: Michael H. Crawford, Roman Republican Coinage. Cambridge University Press.

Dunkle 1967: J. Roger Dunkle, The Greek Tyrant and Roman Political Invective of the Late Republic, Transactions of the American Philological Association 98: 151171.

Dyck 1996: Andrew R. Dyck, A Commentary on Cicero, De Officiis. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Dyck 2004: Andrew R. Dyck, A Commentary on Cicero, De Legibus. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Gildenhard 2006: Ingo Gildenhard, Reckoning with Tyranny: Greek Thoughts on Caesar in Ciceros Letters to Atticus in Early 49 // Sian Lewis (ed.), Ancient Tyranny (Edinburgh University Press): 197209.

Griffin 2003: Miriam Griffin, Clementia after Caesar: From Politics to Philosophy // Francis Cairns and Elaine Fantham (eds.), Caesar against Liberty? Perspectives on his Autocracy (ARCA 43, Cambridge: Francis Cairns): 157182.

Keppie 1983: Lawrence Keppie, Colonisation and Veteran Settlement in Italy 4714 BC. London: British School at Rome.

Lewis 2006: Sian Lewis (ed.), Ancient Tyranny. Edinburgh University Press.

Linderski 2002: J. Linderski, The Pontiff and the Tribune: The Death of Tiberius Gracchus, Athenaeum 90: 339366.

Linderski 2007: Jerzy Linderski, Roman Questions II: Selected Papers (HABES 44). Stuttgart: Franz Steiner.

Lintott 1968: A. W. Lintott, Violence in Republican Rome. Oxford: Clarendon Press.

Lintott 2008: Andrew Lintott, Cicero as Evidence: A Historians Companion. Oxford University Press.

Millar 1964: Fergus Millar, A Study of Cassius Dio. Oxford: Clarendon Press.

Mitchell 2005: Stephen Mitchell, The Treaty between Rome and Lycia of 46 BC // M. Pintadui (ed.), Papyri Graecae Schøyen (Papyrologica Florentina 35, Florence): 161258.

Münzer 1891: Fridericus Münzer, De gente Valeria dissertatio inauguralis historica. Oppeln: Erdmann Raabe.

Oakley 1997: S. P. Oakley, A Commentary on Livy Books VIX, vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

Parker 1996: Robert Parker, Athenian Religion: A History. Oxford: Clarendon Press.

Rich 2005: John Rich, Valerius Antias and the Construction of the Roman Past, Bulletin of the Institute of Classical Studies 48: 137161.

Smith 2006a: Christopher Smith, Adfectatio regni in the Roman Republic // Sian Lewis (ed.), Ancient Tyranny (Edinburgh University Press): 4964.

Sordi 2003: Marta Sordi, Caesars Powers in his Last Phase // Francis Cairns and Elaine Fantham (eds.), Caesar against Liberty? Perspectives on his Autocracy (ARCA 43, Cambridge: Francis Cairns): 190199.

Stewart 1990: Andrew Stewart, Greek Sculpture: An Exploration. New Haven: Yale University Press.

Syme 1964: Ronald Syme, Sallust (Sather Classical Lectures 33). Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Thomas 2008: William Thomas (ed.), The Journals of Thomas Babington Macaulay. London: Pickering and Chatto.

Toher 2006: Mark Toher, The Earliest Depiction of Caesar and the Later Tradition // Maria Wyke (ed.), Julius Caesar in Western Culture (Malden, Mass.: Blackwell): 2944.

Voltaire 18771885: Œuvres complétes de Voltaire. Paris: Garnier Freres.

Wallace-Hadrill 1983: Andrew Wallace-Hadrill, Suetonius: The Scholar and his Caesars. London: Duckworth.

Wiseman 1992: T. P. Wiseman, Talking to Virgil: A Miscellany. University of Exeter Press.

Wiseman 1998a: T. P. Wiseman, Roman Drama and Roman History. University of Exeter Press.

Wiseman 1998b: T. P. Wiseman, The Publication of De Bello Gallico // Kathryn Welch and Anton Powell (eds.), Julius Caesar as Artful Reporter: The War Commentaries as Political Instruments (London: Duckworth): 19.


 • 1 (armati): . . . 22 Crawford = . 76C; . . 33. 3, . 31. 6 17, . 2. 11M, 2. 55. 23M; . . 1. 1. 2 (ὁ δὲ δῆμός οὐκ ἐχρήσατο τοῖς ὅπλοις παροῦσιν[1]).
 • 2 . 7. 66. 45, (. 3. 7085), ( . 15. 57. 358. 4), (. 12. 523f524b), .
 • 3. . 1. 1. 1; . . . 20. 1.
 • 4. 6. 56. 14.
 • 5. 3. 55. 10, . 2. 33. 1; . 6. 89. 34, . 422L.
 • 6. 5. 89 ( ).
 • 7: . . 2. 61 ( 257 . . .). : FGrH 472 F5 = . 328L ( ).
 • 8. . 1. 2. 45; . 1. 17. 71 ( , τόδε μύσος).
 • 9. . 1. 2. 58; . 2. 3. 34.
 • 10 , . 17 Malcovati = . . 2. 240 Keil (313 Barwick): pessimi Tiberium fratrem meum optimum interfecerunt.
 • 11 . 4. 31 (, . 10), 4. 68; . . 31. 7, 42. 1. , ( . 2. 10 31, , . 1415), ୸, (atrox ac difficile rei publicae tempus; . 2. 4. 108)
 • 12Iure caesus: . . 2. 106, . 8, . 2. 4. 4 ( ); . . 88, . 2. 43; . . 14 ( , e re republica), . 1. 76 ( , rei publicae profuit).
 • 13 (privatus): . . 1. 3,  . 91, . 88, . 212, . 4. 51, . 1. 76; . 3. 2. 17. : .  . 91 ( , fortissimus vir), . 72 ( , nominis sui gloria), . 1. 109 ( , magnus et clarus), . 8. 13 (, , , virtus, consilium, magnitudo animi); . 5. 3. 2e ( ).
 • 14. . 1. 31. 129 . . .; . . 3. 5. 1 .
 • 15. , . 3941.
 • 16. , . 78.
 • 17 : .  . 91 ( , , , qui in gerenda re publica putabatur fuisse segnior), . 88 ( , consul minus fortis), . 4. 51 ( , consul languens). : . . 1. 212, . 2. 52, . 2. 47; . 1. 2. 2. 39. (Fides): . 3. 2. 17, . . 1. 16. 67.
 • 18 . 3. 2. 17: consul, dum iuris ordinem sequitur, id agit ut cum omnibus legibus Romanum imperium corruat.
 • 19. . . 7 Crawford = 80C: non Gai Gracchi, non Tiberi, neminem quem isti seditiosum existimant nominabo[2]
 • 20. . 1. 3: Ti. Gracchum mediocriter [ ] labefactantem statum rei publicae[3].
 • 21. . 72: Ti. Gracchum qui conlegae magistratum per seditionem abrogavit[4].
 • 22, (seditio), , : . . 6. 16. 5 ( Badian 1972. 708709), . . 11. 3, 15. 2, . . 1. 12. 51.
 • 23. . 88: , , (arma quae privatus P. Scipio ceperat). (Lintott 1968. 68), , .
 • 24 . 34/35. 7. 2: καὶ ὁ Σκιπίων ξύλον ἁρπάσας ἐκ τῶν παρακειμένων, ὁ γὰρ θυμὸς παντὸς τοῦ δοκοῦντος εἶναι δυσκόλου περιεγένετο[5].
 • 25. . 4. 51.
 • 26. , . 122.
 • 27Dyck 2004. 57; . 2. 42 .
 • 28. . 3. 1926, 19 (nam mihi quidem pestifera videtur, quippe quae in seditione et ad seditionem nata sit[6]) 22 (in ista quidem re vehementer Sullam probo[7]).
 • 29. . 103 (propter turbulentissimum tribunatum ab ipsa re publica est interfectus[8]), 212 (qui ex dominatu Ti. Gracchi privatus in libertatem rem publicam vindicavit[9]). . 1. 22. 5: ut se et populum Romanum factione paucorum oppressum in libertatem vindicaret[10].
 • 30. . 1. 109 (qui Ti. Gracchi conatus perditos vindicaverit[11]); . 8. 13 (. 208, ).
 • 31. . 42. 1 (. 37, ). , , (. 29).
 • 32 . 2. 2. 3 (summa imis miscuit); . 3. 2. 17 (Gracchum cum scelerata factione), 6. 3. 1d ( statum civitatis conati erant convellere), 5. 3. 2e (pestifera Ti. Gracchi manu faucibus apprensam rem publicam). . . 2. 6. 1 (furor).
 • 33 . 7. 2. 6b: Ti. Gracchum tribunum plebis agrariam legem promulgare ausum morte multavit.
 • 34 . 3. 2. 17.
 • 35 . 2. 3. 2: tum optimates, senatus atque equestris ordinis pars melior et maior, et intacta perniciosis consiliis plebs irruere in Gracchum . . . 18. 1 ( ).
 • 36.  . 91, . 88; .
 • 37 . 2. 4. 4: respondit si is occupandae rei publicae animum habuisset, iure caesum (. . 12). . . 34/35. 7. 3.
 • 38. 2. 1. 9 (neminem Romae passuros regnare), . 5. 1. 3 (, ), . . 2. 119. 499.
 • 39: . . 2. 60, . 2. 41, . 8. 7779. : . . 5. 157, . . 56, . 4. 1315, . 12. 14. : . . . 2P, . . . 5P = . 17. 12. 24; . 15. 35. 3, . 6. 1120, . . 36, . 7. 26. (exempla): .  . 101, . 2. 114, . 6. 3. 1, . 27. 24. . Smith 2006a, 4952 (), 5254 (), 5455 ().
 • 40. : Wiseman 1998a. 99101 ( ) Oakley 1997. 476493 ( ).
 • 41. . 2. 49, . 36 ( 129 . . .); . . 1. 3, . 72 ( ).
 • 42 . 8. 77. 1, 8. 79. 4 (); 12. 1. 1, 12. 4. 4 (); . 15. 35. 3, . 7. 26. 2 ().
 • 43. . 19. 3: ὁ δὲ Νασικᾶς ἠξίου τὸν ὕπατον τῇ πόλει βοηθεῖν καὶ καταλύειν τὸν τύραννον.
 • 44. . . 104 Skutsch ( ?), . . 703.
 • 45. 3. 80. 45, . . 8. 565d9. 580c.
 • 46. . 4. 8. 3 (1295a22). , (tyrannoi), . : Lewis 2006.
 • 47. , . 23.
 • 48. 3. 8283.
 • 49 2. 49 1. 102, 144. . . . 3. 6, 5. 8, 7. 6, 9. 4; . . 1. 3.
 • 50. . 1. 55. 1 7M ( ). . Dunkle 1967.
 • 51. . 2. 31 (   aequitas, pudor), . 41 ( , ,   gravitas, eloquentia, dignitas); . . 2. 4 (,   ἐπιείκεια, πρᾳότις), 3. 1 (ἀνδραγαθία δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπηκόους δικαιοσύνη, καὶ πρὸς τὰς ἀρχὰς ἐπιμέλεια, καὶ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἐγκράτεια[12]), 4. 4 (,   εὐταξία, ἀνδρεία), 5. 1 (   τὸ συνετὸν καὶ ἀνδρεῖον).
 • 52 . 2. 3. 2, . 6. 3. 1d.
 • 53. , . 3840.
 • 54. . 1. 1. 1 (. 177178, ) (ἔριδες ἔννομοι).
 • 55: . . 2. 60 ( , populo cedente), . 2. 41. 11 ( , populi iudicio), . 8. 77. 1 ( , ἐκκλησίαν συνάγειν ὄντες κύριοι); . . 6. 3. 1b ( , senatus populusque Romanus). : .  . 101 (, iudicatus), . 6. 20. 1112 ( , comitia centuriata), . 7. 26. 1 ( , κατέγνω ὁ δῆμος).
 • 56. . 56, . 4. 14. 3 15. 1, . 12. 2. 4.
 • 57: . 2. 41. 10, . 8. 79. : . FGrH 810 F4 . . 31 Forsythe = . 12. 4. 25.
 • 58. . 2. 27 ( ): hic autem tribunus plebis videbat potestatem neminem iniussu populi aut plebis posse habere[13].
 • 59Linderski 2002. 339 = 2007. 88 ( ).
 • 60Linderski 2002. 364365 = 2007. 113, . 350351 = 99100 ( -), 360361 = 109110 ( ).
 • 61 .: Badian 1972. 697701, , ,   ; , 706 ( ).
 • 62. , . 22.
 • 63. 2. 8. 2 (sacrando cum bonis capite eius qui regni occupandi consilia inisset[14]), . . 12. 1 (νόμον ἄνευ κρίσεως κτείνειν διδόντα τὸν βουλόμενον τυραννεῖν[15]). , , ,   . . , - , ( . 5. 19. 4, . . 11. 3).
 • 64. 3. 55. 7: ut qui tribunis plebis aedilibus iudicibus decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset[16]. . . 6. 89. 3, , (. , . 62, . 17  ).
 • 65 .: Münzer 1891 Wiseman 1998a. 7589. , ( ) ; , .: Oakley 1997. 91 Rich 2005. 147148.
 • 66. , . 1930.
 • 67. . 2. 49, . . 31. 7.
 • 68. . 31. 8; . . 2. 1. 2 (. 8 ). , 133 . . . (Lintott. 1968. 175); .
 • 69 . 2. 3. 3: hoc initium in urbe Roma civilis sanguinis gladiorumque impunitatis fuit[17].
 • 70. . 12 ( ): C. Gracchus legem tulit ne de capite civium Romanorum iniussu vestro iudicaretur[18].
 • 71. . 1. 4, . 8. 14; . , . 8 71.
 • 72., , . . 146 (legum idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus[19]), . 2. 102 (libertas in legibus constitit[20]); . 2. 1. 1 (liberi iam hinc populi Romani res imperiaque legum potentiora quam hominum[21]). 40 . . .: . . 19. 57, Wiseman 1992. 23.
 • 73. 332C; . 40C ( ), . 40. 48. 2.
 • 74. 41C; . . 6, 2360. . (12 1850 ., Thomas 2008. 2. 233): , , , .
 • 75. . 7291, 72 (impune Miloni palam clamare ac mentiri gloriose liceret, occidi, occidi[22]) 77 (clamaret T. Annius, adeste quaeso atque audite, cives! P. Clodium interfeci[23])
 • 76. . 7980.
 • 77. 37C (́ (maxima pars multitudinis) ), 38C ( (offensio inimicae multitudinis) ), 40C ( (populis) (dolor)), 41C ( (acclamatio Clodianorum) ); , . 9. 7b. 2 ( ).
 • 78. 5. 55, . 6. 109. 3 123. 2 ; . 1. 20. 2, 6. 53. 359. 1; [] . 18. 26; . . . 979, . 12251226 ( , Poetae Melici Graeci frr. 893896). , . Parker 1996. 136137.
 • 79. 1. 8. 5, . FGrH 239 F A54. : Stewart 1990. 135136, . 227231.
 • 80Stewart 1990, . 228; Bertoletti et al. 1999. 8283 (II. 58). , .: Coarelli 1969. 137139, 156159.
 • 81. , . 17. 52 . . ., . Coarelli 1969. 143153, ( . 6. 1. 17) 中.
 • 82. 5354C (), 41C.
 • 83. 41C, . 3. 6. 93, 10. 1. 23; Crawford 1974. 455456 ( 433/12). , ( . 72, 83).
 • 84. . 7375, 87; . 79 (inimicitia).
 • 85. Dunkle 1967, 163, 167.
 • 86. . 76: imperium ille si nactus esset a liberis me dius fidius et coniugibus vestris numquam ille effrenatas suas libidines cohibuisset[24]. . 89: oppressisset omnia, possideret, teneret[25].
 • 87., , . . 9. 1 : ὕβρει δὲ καὶ θρασύτητι τῶν ἐπὶ βδελυρίᾳ περιβοήτων οὐδενὸς δεύτερος[26].
 • 88 . 2. 47. 4: exemplo inutili, facto salutari rei publicae.
 • 89. , . 111112.
 • 90 , , : . . 19. 1 (ne Catone quidem abnuente eam largitionem e re publica fieri[27]).
 • 91. Wiseman 1998b. 34.
 • 92. . 7. 1. 4, 7. 3. 4, 7. 6. 2, 8. 3. 3 ( , defensor rei publicae), . 6. 6. 5 ( , populus iusserat), . 2. 24; . . 1. 9. 2 ( , populi Romani beneficium), 1. 32. 3.
 • 93 : ., , : . 8. 14. 2 4 ( 50 .), . . 7. 1. 2 ( 50 .).
 • 94. . 7. 13. 1, 8. 2. 3, . 4. 1. 2, 14. 14. 1, 16. 12. 1.
 • 95 87 . . . .: . . 3. 811, . 38/39. 4. 25, . . 80, . . 1. 71. 32574. 344. 82 . . . .: . . 86, . . 1. 88. 403404. 49 . . . .: . . 7. 7. 7, 8. 3. 6, 9. 10. 3, 9. 14. 2, 10. 8. 7; . 2. 68233, . 41. 5. 1, 41. 8. 5, 41. 16. 23. : . 1. 47984, . 41. 8. 6.
 • 96 .: . . 7. 7. 7, 8. 11. 4, 9. 10. 6, 9. 11. 3.
 • 97. . 2. 30. 118119, . . 58. 5.
 • 98. , . 120, 122.
 • 99. . 1. 22. 5 ( ); . 1. 5 .
 • 100. , . 122123.
 • 101. . 8. 2. 1 (17 ), 9. 11a. 2 (19/20 ), 10. 8b. 12 (16 ), 10. 18. 2 (19 ).
 • 102 9. 11a. 2 (, 19/20 ).
 • 103 7. 5. 4 ( ), 7. 11. 1 (21 ), 7. 12. 2 (22 ), 7. 20. 2 (5 , Phalarimne an Pisistratum sit imitaturus[28]), 8. 2. 4 (17 ), 8. 16. 2 (4 , , hic Pisistratus), 9. 4. 2 (12 ), 9. 13. 4 (23 ), 10. 1. 3 (3 ), 10. 4. 2 (14 ), 10. 8. 6 (2 ), 10. 12a. 1 (6 ). . Gildenhard 2006, 200202, Lintott 2008. 299300.
 • 104. . 1. 23. 13. 21 (. . 8. 14. 1).
 • 105 . 9. 7c. 1 ( 5 ). . 8. 15a. 3, 9. 7b. 1 ( , 1 10 ).
 • 106 9. 16. 2. . . 104 ( !,  ). (clementia) ( , ), . Griffin 2003. 159165.
 • 107 8. 16. 2 (4 ): huius insidiosa clementia delectantur, illius iracundiam formidant[29].
 • 108 9. 2a. 2 (8 ). . 9. 10. 9 ( 5 ).
 • 109 . 8. 9a. 2 (25 ). . . 103 . (caedes) .: . 10. 8. 2 (2 ), 10. 10. 5 (3 ).
 • 110 9. 10. 2 13. 4 (18 23 ), (. 7. 347e 329d); Gildenhard 2006. 203205.
 • 111. . 1. 68: quos si boni oppresserunt, ut saepe fit, recreatur civitas[30]. . 1. 65: quem si optimates oppresserunt[31] 1. 66 (. 8. 562c563e).
 • 112 . 9. 10. 3 (18 ): hunc primum mortalem esse, deinde etiam multis modis posse exstingui cogitabam.
 • 113 10. 8 (2 ): auguria illa Platonis de tyrannis ( 6); corruat iste necesse est id spero vivis nobis fore ( 8). (regnum) ( 7).
 • 114 10. 8. 8 (2 ).
 • 115 9. 4 (12 ). 9. 9. 1 (17 ).
 • 116 9. 4. 2: εἰ παντὶ τρόπῳ τυραννίδος κατάλυσιν πραγματευτέον.
 • 117 10. 4. 8 (14 ) (populi stadium).
 • 118[] . 68. 1 ( ): quod homo tantae prudentiae ac diligentiae scire potuisset ubi senatus populusque Romanus, ubi res publica esset, quis denique post L. Lentulum C. Marcellum consul esset[32]. . Sordi 2003. 191.
 • 119 ( . 9. 9. 23).
 • 120. . 1. 5. 35, 7. 56; . . . 16. 11. 2, . . 109, . 8. 87. 78, . . 5. 4, . . 31. 1, . . 2. 33. 131.
 • 121. . 1. 5. 1, 7. 24; . . 11. 7. 1 (audio enim eum ea senatus consulta improbare quae post discessum tribunorum facta sunt[33]).
 • 122 . 42. 20. 34.
 • 123 . 43. 14. 45; . . . 9. 15. 5 (praefectura moribus).
 • 124 . 43. 45. 12.
 • 125 . 44. 5. 3, 8. 4.
 • 126 . 46. 13. 1 ( ): ἐψηφίσθη τε ὁμοίως ἀμφότερα καὶ ἤρεσε καὶ ἡμῖν [] καὶ τῷ δήμῳ[34]. . 42. 19. 12 ( , οἱ πρῶτοι, ); 42. 21. 1, 43. 14. 7; 43. 45. 1, 44. 5. 3.
 • 127., , . . 9. 16. 3 (in civitate libertas nunc amissa[35]), 9. 17. 3 (nos enim illi servimus[36]), 9. 26. 1 ( , servitus nostra); (. . 4. 5. 5: , cum res publica occideret). , , ( . 4. 4. 3).
 • 128. . 4. 14. 1, 45 . . .: sin autem in eo dignitas est si quod sentias aut re efficere possis aut denique libera oratione defendere, ne vestigium quidem ullum est reliquum nobis dignitatis[37].
 • 129 (rex) .: . . 13. 37. 2 ( 45 . . .); . . 9. 16. 6 ( (regna)).
 • 130 . 9. 16. 3 (cum a iure discessum est[38]), 9. 26. 4 (si ulla nunc lex est[39])  46 . . .
 • 131Mitchell 2005. 169171 ( 16, 7476).
 • 132Mitchell 2005. 171, 6264: καθὼς Γαίος Καῖσαρ ὁ αὐτοκράτωρ ἔκρεινεν ἥ τε σύγκλητος δογματίσασα συνεπεκύρωσεν· τῷ τε νόμωι τωι Καίσαρος πεφυλαγμένον καὶ κατηφαλισμένον ἐστιν[40]. . 42. 40. 1 ( 48 . . .): καὶ πολέμων καὶ εἰρήνης κύριον πρὸς πάντας ἀνθρώπους ἀπέδειξαν αὐτόν, κἂν μηδὲν μήτε τῷ δήμῳ μήτε τῇ βουλῇ περὶ αὐτῶν κοινώσηται[41]. .: Mitchell 2005. 234239.
 • 133 . 98. 2.
 • 13446 . . .: . 12, 32 (aequitas, misericordia  , ), . 15, 19 (lenitas, clementia  , ); . 4. 4. 2 (nihil moderatius  ), 4. 9. 4 (liberalitas  ), 4. 13. 2 (summam erga nos humanitatem[42]), 6. 6. 8 (mitis clemensque natura[43]), 6. 6. 10 (admirari soleo gravitatem et iustitiam et sapientiam Caesaris[44]), 6. 13. 2 (sua natura mitiorem facit[45]), 6. 14. 2 (sane mollis et liberalis[46]). 45 . . .: . 3334 (cuius in victoria ceciderit nemo nisi armatus[47]), 40 (eorum incolumitates quibus salutem dedisti[48]); . 4. 6. 3 (prudens et liberalis  ).
 • 135. , . 194. (12).
 • 136. , . 96.
 • 137. . 11. 6. 2.
 • 138. . 7. 3. 2 ( 46 . . .?). , . , . 124, . 97.
 • 139 . 6. 6. 6, (peropportunam et rebus domesticis et cupiditatibus suis illius belli victoriam fore putabant[49]); 4. 9. 3, (an tu non videbas mecum simul quam illa crudelis esset futura victoria?[50]); : . 1618. . . 104 .
 • 140 . 15. 19. 4 ( (crudelitas) ), 4. 14. 1 ( (caedes) ), 6. 4. 1 (quam sit metuendus iratus victor armatus[51]).
 • 141 . 4. 14. 2, 45 . . .: intellegebam et iratorum hominum et cupidorum et insolentium quam crudelis esset futura victoria[52].
 • 142 . FGrH 90 F 130. 19. 60; . Toher 2006. 3436: , .
 • 143. . 14. 9. 2 (eius interfecti morte laetamur[53]), 12. 1 (laetitia  ), 13. 2 (laetitiam autem apertissime tulimus omnes[54]), 14. 4 (laetitiam quam oculis cepi iusto interitu tyranni[55]), 22. 2 (nam aperte laetati sumus[56]): - 44 . . .
 • 144 . 14. 5. 2, 6. 2, 9. 2, 14. 2 4, 17. 6 ( 44 . . .); 15. 3. 2, 20. 2, . 12. 1. 2 (); . 16. 14. 1 (), . 11 (12). 3 ( 43 . . .); . 1. 112, 2. 23, 3. 19, 3. 84. (rex) (regnum), . . 14. 11. 1, 21. 3 (); . 11. 3. 4, 8. 1, 27. 8 ( 44 43 . . .); . 5. 1, 23. 4 ( 43 . . .); . 3. 83. . (3334): quem nos liberi, in summa libertate nati, non modo non tyrannum sed clementissimum in victoria ducem vidimus[57] (. 134 ).
 • 145 . 14. 6. 2, 15. 1, 21. 3 ( 44 . . .); 16. 15. 3, . 12. 22. 2 ().
 • 146 (heroicus) . .: . 14. 4. 2, 6. 1, 11. 1; 15. 12. 2. , , (di, divinus, caelestis): . 14. 11. 1, 14. 3; . 5. 2, 23. 4; . 2. 114.
 • 147 . 14. 4. 2 (gloriosissime et magnificentissime confecerunt[58]); . 12. 3. 1, (vestri pucherrimi facti[59]); . 3. 19 (ex omnibus praeclaris factis pulcherrimum[60]); . 2. 25 (gloriosissimi facti nomen[61]), 117 (fama gloriosum  ). . . . 1. 8. 6: aliis pessimum aliis pulcherrimum facinus[62].
 • 148 . 11. 5. 1, : in illa quidem re quae a te gesta est post hominum memoriam maxima[63].
 • 149 . 14. 14. 4 (iusto interitu tyranni[64]), 15. 3. 2 (tyrannum iure optimo caesum[65]).
 • 150 . 12. 2. 1, : ille ipse quem tu nequissimum caesum esse dixisti. . . 23. 4: magna pestis erat depulsa per vos, magna populi Romani macula deleta[66].
 • 151 . 12. 3. 1 ( 44 . . .): quid enim est quod contra vim sine vi fieri possit?
 • 152 . 10 (11). 2 ( 43 . . .): quod enim nondum senatus censuit nec populus Romanus iussit, id adroganter non praeiudico neque revoco ad arbitrium meum.
 • 153 . 11. 7. 2 ( 44 . . .): nullo enim publico consilio rem publicam liberavisti, quo etiam est res illa maior et clarior.
 • 154. . 2122 ( 56 . . .).
 • 155 . 14. 12. 1 (22 44 . . .), . 12. 1. 1 (, 3 ).
 • 156 ୸ (. 105 ). . . 14. 6. 2 (ea propter quae illum oderamus[67]), . 2. 23 (huius tyranni interitus declarat quantum odium hominum valeat ad pestem[68]).
 • 157 . 14. 1. 2, 7 44 . . .
 • 158. . 76. 1 ( . Wallace-Hadrill 1983. 5364). , iure caesus (Canfora 1999. 304307 = 2007. 274276), , ୸ , 43 . . . ( . 10. 31. 3, quam iucunda libertas et quam misera sub dominatione vita esset[69]); , (. . 10. 33. 1), 43 .
 • 159. . 76 ( ), 7779 ().
 • 160 . 2. 56. 3 ( ), 57. 1 ( ), 58. 2 (   ita enim appellari Caesarem facto eius expedieba[70]).
 • 161. . 11. 28. 2: aiunt enim patriam amicitiae praeponendum esse, proinde ac si iam vicerint obitum eius rei publicae fuisse utilem. , si Caesar rex fuerit, ut mihi quidem videtur[71] ( 27. 8).
 • 162 28. 3; . Lintott 2008. 359362 .
 • 163. . 2. 116.
 • 164 2. 117: re pulchrum, beneficio gratum, fama gloriosum tyrannum occidere[72].
 • 165. . 3. 84 (. 207 ), Dyck 1996. 606, 44 . . . .: Dyck 1996. 810.
 • 166 . 3. 19.
 • 167. . . 22: volumina ediscenda, non modo in manibus cotidie habenda. Voltaire 18771885. 28. 461 (Lettres de Memmius à Cicéron, 1771): on necrira jamais rien de plus sage, de plus vrai, de plus utile. (, 1 1856, Thomas 2008. 4. 243): , , , , . . . , . Dyck 1996. 3949.
 • 168. . 2. 27 (victoria etiam foediore), (. 1. 43). . 3. 83: foedissimum et taeterrimum parricidium patriae[73], .
 • 169. . 2. 94. 395 ( , , οὐ καθάπερ Σύλλας), . 42. 54. 1, . . 38. 1; . Keppie 1983. 4958 . , , . . 194 .
 • 170. . 3. 82 ( , omnia recta et honesta neglegunt), 1. 26 (omnia iura et divina et humana pervertit), 3. 83 (legum et libertatis interitum earumque oppressionem taetram et detestabilem).
 • 171 . 3. 84: non habeo ad volgi opinionem quae maior utilitas quam regnandi esse possit.
 • 172., , . . 9. 576a, 578bc, 579b580a.
 • 173 . 3. 8485; fr. 691 Dangel ( ).
 • 174. , . 198.
 • 175. . 2. 128. 535 135. 563 (. . 224226 ); . . 14. 6. 2, 9. 2, 10. 1, 12. 1 ( 44 . . .), . 12. 1. 12 ().
 • 176. . 12. 3. 2 ().
 • 177. . 8. 1314.
 • 178 , 1415; . . 1. 14. 56, 16. 2, . 45C 61 . . .
 • 179. 8. 16: sanctum, temperantem, innocentem, modestum, retinendum civem et optandum[74].
 • 180Syme 1964. 297, (9394C, , 64 . . .) . 10. 5. 20 ( ); . . 6. 14 , infestissimus famae Ciceronis[75].
 • 181. Syme 1964. 315318 - ( , ); Millar 1964. 5255 . 46. 128.
 • 182 . 46. 20. 12; -. . 56.
 • 183 . 46. 2. 3 ( ), 12. 4, 22. 35 (ἀχάριστος, ).
 • 184 46. 22. 7.
 • 185-. . 5,  . (fr. 8, Courtney 1993. 159): o fortunatam natam me consule Romam[76].
 • 186. . 31. 7 ( ), 42. 4: non lex, verum lubido eorum ea victoria nobilitas ex lubidine sua usa[77]. . 40. 5 (plebs), 41. 5 (populus) .
 • :

 • [1] .
 • [2] , , , .
 • [3] , [ ] ( . . ).
 • [4] , , , .
 • [5] , , , ( . . ).
 • [6] , .
 • [7] , ,  .
 • [8] , .
 • [9], , .
 • [10] .
 • [11] .
 • [12] , , , .
 • [13] , .
 • [14] , .
 • [15], , .
 • [16], , , .
 • [17] .
 • [18] , .
 • [19],   , ( . . )
 • [20] ( . . ).
 • [21]   ,
 • [22] : , , 녻.
 • [23] : , , , :
 • [24]   , ,  .
 • [25] , , .
 • [26] .
 • [27] , .
 • [28] .
 • [29] , , .
 • [30] , ,
 • [31]
 • [32], , , , , , , , . . .
 • [33] , , , .
 • [34] , [], .
 • [35] ( . . ).
 • [36] .
 • [37] , , , , , , , ୸ - .
 • [38] .
 • [39] - .
 • [40] , , , , ; ( . . ).
 • [41] , , .
 • [42] ( . . )
 • [43] ( . . ).
 • [44] , .
 • [45] .
 • [46] .
 • [47] , .
 • [48] , .
 • [49] , .
 • [50] , ?
 • [51] .
 • [52] , , , .
 • [53] .
 • [54] .
 • [55], .
 • [56] .
 • [57] , , , , .
 • [58] .
 • [59] .
 • [60] .
 • [61], -, . : Quis enim meum in ista societate gloriosissimi facti nomen audivit? . . : , ?
 • [62] , .
 • [63] , .
 • [64] .
 • [65], .
 • [66] ; .
 • [67], - .
 • [68] , , .
 • [69] .
 • [70] , .
 • [71] (, , )
 • [72] , , .
 • [73] .
 • [74], , , , .
 • [75] ( . . ).
 • [76] , .
 • [77] ,
 • 1407695018 1407695020 1407695021 1442504413 1442646869 1442700000