| |
. .

Wiseman T. P. After the Ides of March // Idem. Remembering the Roman People. Essays on Late Republican Politics and Literature. Oxf., 2009. P. 211234.
. . . . . . .
, ( ): . ; , , . . ; . . . ; . . ; . . . ; . . ; . . . ; . . . . . ; . . . ; . . .

I

.211   , , 15 . . .1:

Εἰσιόντα δὲ αὐτὸν ὡς εἶδεν ἡ σύγκλητος, ὑπανέστη εἰς τιμῆς ἀξίωσιν. Οἱ δὲ μέλλοντες ἐγχειρήσειν περὶ αὐτὸν ἦσαν. Πρῶτος δὲ πάντων ἐπ αὐτὸν καθίετο Τύλλιος Κίμβρος, ᾧ ἔφευγεν ἀδελφὸς ἐληλαμένος ὑπὸ Καίσαρος. ᾿Εν προσχήματι δὴ τοῦ ἀντιβολεῖν αὐτὸν λιπαρῶς ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ προσελθὼν ἥπτετο τῆς ἀναβολῆς, καί τι θρασύτερον εἴσω τὰς χεῖρας ἔχοντος ἐδόκει δρᾶν, ἐκώλυέ τε, εἰ βούλοιτο ἀνίστασθαι καὶ ταῖς χερσὶ χρῆσθαι· ὀργιζομένου δ ἐπιστρεφῶς ἐκείνου


. . , . , , , , , ; , , .

, 2. , : !  . , .212 : , ?3 , , 4. , 5:

στρεφῶς ἐκείνου, ἔργου εἴχοντο οἱ ἄνδρες, ταχὺ δὲ πάντες γυμνώσαντες τὰ ἐγχειρίδια, ἐπ αὐτὸν ὥρμησαν. Καὶ πρῶτος μὲν Σερουίλιος Κάσκας κατὰ τὸν ἀριστερὸν ὦμον ὀρθῷ τῷ ξίφει παίει μικρὸν ὑπὲρ τὴν κλεῖν, εὐθύνων ἐπ αὐτὴν, ταραττόμενος δὲ οὐκ ἠδυνήθη.


, . , ; , .

, 6. , : , 7. , ,   , 8. , , , ; . , , , .

, , . , : , ?; , 9. : , , . , .213 10. , 11:

καὶ ὃς τὸν ἀδελφὸν βοᾷ ῾Ελλάδι γλώττῃ ὑπὸ θορύβου. ῾Ο δ ὑπακούσας ἐρείδει τὸ ξίφος κατὰ τῆς πλευρᾶς. Μικρὸν δὲ Κάσσιος ὑποφθὰς εἰς τὸ πρόσωπον ἐγκαρσίαν αὐτῷ πληγὴν δίδωσι· Δέκμος δὲ Βροῦτος ὑπὸ ταῖς λαγόσι διαμπερὲς παίει. Κάσσιος δὲ Λογγῖνος ἑτέραν ἐπεκδοῦναι πληγὴν σπεύδων, τοῦ μὲν ἁμαρτάνει, τυγχάνει δὲ τῆς Μάρκου Βρούτου χειρός. Μινούκιος δὲ καὶ αὐτὸς τύπτων Καίσαρα, παίει ῾Ρούβριον εἰς τὸν μηρόν.


, , , , , , , . , , .   . , , . , , .

: ,   ,   . , , 12. : , , : , , , , , , , 13.

  , , . ,   , , ,   , , ; .214 , , , , 14. , , , , 15:

Πίπτει δὲ ὑπὸ πλήθους τραυμάτων πρὸ τοῦ Πομπηίου ἀνδριάντος. Καὶ οὐδεὶς ἔτι λοιπὸν ἦν ὃς οὐχὶ νεκρὸν κείμενον ἔπαιεν, ὅπως ἂν καὶ αὐτὸς δοκοίη τοῦ ἔργου συνῆφθαι, εἰς ὃ ε′ καὶ λ′ λαβὼν τραύματα ἀπέπνευσεν.


, . , , , . , , , .

, 16.

. , , , .   17. , , 18; , , , , , .

, , 19, ,   . , 116 , .215 , 5 . . .20, , , , . 21 , , ( , , ), , , , .

II

, . , , . 22.

, . 23:

᾿Εκτελεσθέντος δὲ τοῖς φονεῦσι τοσοῦδε ἄγους ἐν ἱερῷ χωρίῳ καὶ ἐς ἄνδρα ἱερὸν καὶ ἄσυλον.


.

templo  , ( ) , 24. (sacrosanctitas), 25; .216 (ἅγος), , . , (!) (!) , , 26.

, , , -, , . 27:

, ,   , ,


, , , , . , , (, 20 ) .

, , .

, ; , - - , , 28. .

III

.217 29. , ; , 30.

, , , , , , . , , , , 31. ( , !), . , : ! ! !32

, , . , ; , 33. , , , , , , , 34.

.218 , , , , , 35, , . , 36.   ,  , 37.

, . , , . , , 38:

῎Ενθα οὐδεὶς ἄδακρυς ἦν, ὁρῶν τὸν πάλαι ἴσα καὶ θεὸν τιμώμενον· οἰμωγή τε πολλὴ καὶ στενὼ (5) συμπαρεπέμπετο ἔνθεν καὶ ἔνθεν ὀλοφυρομένων ἀπό τε τῶν τεγῶν καθ οὓς ἂν γένοιτο καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ προθύροις.


, , . : , , , .

, , 39.

, ?40 , , , , , , , .219 41. ( ). ? , , , , 42. , , , , , 43. , , 9 , , (, )  , .

, , . , , , . ; , (contio). ; . , , 44.

, , , . , , : , , . , , ; , , . , .220 45. 46.

, , , . (magister equitum) , 47. , , . 48.

, , . , . , , , . , , , , , 49. (17 , ), (Tellus) 50.

. : , . . (ἄλλος ) , , , .221 . , , 51. , .

IV

.   , . , , , ୸ , . , .

, , .   , , , ,  , , 52. ; , . , . ; , . , , , 53. (contio) , 54.

.222 . ? , 55, , , 56; , , . , 57, , , , , .

  , . , , 58. 59, , , .

, (ἀνόσιον). , , , , . 60:

κατὰ μὲν ἔχθραν ἰδίαν οὐδὲν ἐργασόμεθα· ἕνεκα δὲ τοῦ μύσους καὶ ὧν Καίσαρι πάντες ὠμόσαμεν, φύλακες αὐτῷ τοῦ σώματος ἢ τιμωροὶ παθόντι τι ἔσεσθαι, εὔορκον ἦν τὸ ἄγος ἐξελαύνειν καὶ μετ ὀλιγωτέρων καθαρῶν βιοῦν μᾶλλον ἢ πάντας ἐνόχους ὄντας ταῖς ἀραῖς.


.223 - ; - , , - , , .

, ୸, (μύσος) 61; , 62.

63. , 64, . , , 43 . . . 65.

, , , , .

V

17 ( ) . , , .224 -, . , , , 66. . , , , , , 16 . . . 67; .

, . ( ), 68. 69:

ᾔτουν σφίσι ψῆφον ἀναδοθῆναι περὶ τοῦ Καίσαρος ἐπὶ ὅρκῳ, καὶ εἰ καθαρῶς ἐθέλουσι κρῖναι, μηδέν αὑτοῖς ἐπιθεάσαι τὰ ἐξ ἀνάγκης ἐψηφισμένα ἄρχοντι ἤδη, ὧν οὐδὲν ἑκόντας οὐδὲ πρὶν ἢ δεῖσαι περὶ σφῶν αὐτῶν. ἀνῃρημένου τε Πομπηίου καὶ ἐπὶ Πομπηίῳ μυρίων ἄλλων, ψηφίσασθαι.


, , , , , , , , .

, , , 70. , , , .225 , 71. .

, , , , , . , , 72.

, , . , , , 73. , . , - : , ! , . 74.

- , -  .   ,  ,  , ? , . , , , ,  , 75.

, , , , . , . . , !76 , , , 400-500  77. , .226 , . : , ,   .

, . , , , , 78; (pontifex maximus), , , , 12 . . 79.

80. , , . -, , . -, ( ), , 81. , 82. , (senatus consultum) 83.

, , , , , . , ; , , . , , , , . .227 , 84. . , -, 15 . . . 85.

. , , , 86. : 87; , ,  , , 30 14 . . 88. - , , (contio) , , , 16   , 89.

, 90. , . , , (contio), , , , 91. , , . , ; .228 , 92.

, , . , 93.

VI

, , . , (18 ) , 94. , , . , 95. , , 96.

300 , 97. , , , , , 98.

.229 , , 99. , , . , , 100.

, ? 19 , , 101. ( ), , , : ? , ? ( )102:

ἐπεὶ δὲ καὶ Πείσωνος τὸ σῶμα φέροντος ἐς τὴν ἀγορὰν πλῆθός τε ἄπειρον ἐς φρουρὰν συνέδραμον σὺν ὅπλοις, καὶ μετὰ βοῆς καὶ πομπῆς δαψιλοῦς ἐπὶ τὰ ἔμβολα προυτέθη, οἰμωγή τε καὶ θρῆνος ἦν αὖθις ἐπὶ πλεῖστον, καὶ τὰ ὅπλα ἐπατάγουν οἱ ὡπλισμένοι.


, ; ; , .

103, 19 , , .

, , , .230 , , , 104. -; ; , 105. , 106, , , , 107. , , ; .

. ,  , , (patria), 108. , , , , 109.

, , , , . , , , 110. , .231 : , (daimon)111.

112:

προπέμπωμεν οὖν τὸν ἱερὸν τόνδε ἐπὶ τοὺς εὐδαίμονας, τὸν νενομισμένον ὕμνον αὐτῷ καὶ θρῆνον ἐπᾴδοντες. Τοιάδε εἰπὼν τὴν ἐσθῆτα οἷά τις ἔνθους ἀνεσύρατο, καὶ περιζωσάμενος ἐς τὸ τῶν χειρῶν εὔκολον, τὸ λέχος ὡς ἐπὶ σκηνῆς περιέστη κατακύπτων τε ἐς αὐτὸ καὶ ἀνίσχων, πρῶτα μὲν ὡς θεὸν οὐράνιον ὕμνει καὶ ἐς πίστιν θεοῦ γενέσεως τὰς χεῖρας ἀνέτεινεν.


. , , , , , , , , , .

, ; 113. , , . 114.

, , 115. , , , : , ?116 - , . , , , 117.

.232 , , . , , , , 118. , 52 . . 119.

120: , . , , , 121:

repente duo quidam gladiis succincti ac bina iacula gestantes ardentibus cereis succenderunt confestimque circumstantium turba uirgulta arida et cum subselliis tribunalia, quicquid praeterea ad donum aderat, congessit.


, , , . , , , , .

, ; ,   .

. (, , ), ,   , , , , 122.

.233 , , , . , , , , , , , 123. , , , , , , 124.

́ , . , 125.

VII

, , , , , 126. , . , , , .

, , , .234 127. , , , 128.

, , . ,   . , (pauci potentes)129.   22 , 50 . . . 130, 23 , , .

, , 44 . . ., . , : , , 131. , , , , 132. .Bettini 1991: Maurizio Bettini, Sosia e il suo sosia: Pensare il doppio a Roma // Renato Oniga (ed.), Tito Maccio Plauto: Anfitrione (Venice: Marsilio): 951.

Coarelli 1983: Filippo Coarelli, Il foro romano: Periodo arcaico. Rome: Quasar.

Crawford 1996: M. H. Crawford (ed.), Roman Statutes (BICS suppl. 64), 2 vols. London: Institute of Classical Studies.

Degrassi 1963: Atilius Degrassi (ed.), Inscriptiones Italiae, XIII Fasti et elogia, fasc. 2 Fasti anni Numani et Iuliani. Rome: Istituto poligrafico dello stato.

Flower 1996: Harriet I. Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture. Oxford: Clarendon Press.

Gowing 1992: Alain M. Gowing, The Triumviral Narratives of Appian and Cassius Dio. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Griffin 1976: Miriam T. Griffin, Seneca: A Philosopher in Politics. Oxford: Clarendon Press.

Keaveney 2006: Arthur Keaveney, Livy and the Theatre: Reflections on the Theory of Peter Wiseman // Klio 88: 510515.

Morstein-Marx 2004: Robert Morstein-Marx, Mass Oratory and Political Power in the Late Roman Republic. Cambridge University Press.

Pelling 2006: Christopher Pelling, Breaking the Bounds: Writing about Julius Caesar // Brian McGing and Judith Mossman (eds.), The Limits of Ancient Biography (Swansea: Classical Press of Wales): 255280.

Syme 1959: Ronald Syme, Livy and Augustus // Harvard Studies in Classical Philology 64: 2787.

Syme 1986: Ronald Syme, The Augustan Aristocracy. Oxford: Clarendon Press.

Toher 2006: Mark Toher, The Earliest Depiction of Caesar and the Later Tradition // MariaWyke (ed.), Julius Caesar in Western Culture (Malden, Mass.: Blackwell): 2944.

Wiseman 1998a: T. P. Wiseman, Roman Drama and Roman History. University of Exeter Press.

Woodman 2003: A. J. Woodman, Poems to Historians: Catullus 1 and Horace, Odes 2. 1 // David Braund and Christopher Gill (eds.), Myth, History and Culture in Republican Rome: Studies in Honour of T. P. Wiseman (University of Exeter Press): 191216.

Yavetz 1969: Z. Yavetz, Plebs and Princeps. Oxford: Clarendon Press.


 • 1 . FGrH 90 F 130. 24. 88. , , , (Toher 2006. 44, n. 38), .
 • 2. . 11, . . 5. 6, . 12. 10. 21.
 • 3. . 82. 1 (ista quidem uis est), . . 2. 117. 491.
 • 4. . 66. 4, . . 17. 4 ( ); . 44. 19. 4.
 • 5 . FGrH 90 F 130. 24. 8889: ἔργου εἴχοντες οἱ ἄνδρες.
 • 6, εὐθύνων ἐπ αὐτὴν <τὴν καρδὶαν>[1].
 • 7. . 17. 4 (εἰστήκει γὰρ ὄπισθεν); . . 2. 117. 492 (ἐφεστὼς ὑπὲρ κεφαλῆς).
 • 8. . 2. 117. 492; . . 66. 4, . 17. 4. , , (. 11 ).
 • 9 . FGrH 90 F 130. 24. 89; . . 66. 4 (μιαρώτατε Κάσκα), . 17. 5 (ἀνόσιε Κάσκα); . . 82. 2. , , (impie) .
 • 10. . 2. 117. 492.
 • 11 . FGrH 90 F 130. 24. 89; . . . 66. 5, . 17. 5 .
 • 12. . 2. 117. 492; . . . 66. 6 εἰς τὸν βουβῶνα. . Pelling 2006. 264 : , ? .
 • 13. . 66. 6; . . 44. 19. 5.
 • 14. . 82. 2 (tradiderunt quidam); . . 66. 67 (λέγεται δὲ), . 17. 6; . . 2. 117. 493; . 44. 19. 5 (ἤγη δέ τινες καὶ ἐκεῖνο εἶπον). ( , , καἰ σύ, τέκνον). . Toher 2006. 3435 .
 • 15 . FGrH 90 F 130. 24. 90. ; 23  , (. . 4. 8. 34); . . 116, . 4. 5. 6, . . 82. 2, . . 2. 147. 612, . 6. 25.
 • 16. . 66. 7, . 17. 7; . . 2. 147. 493.
 • 17 , , , . . . 2. 1. 18 1728, Woodman 2003. 196213.
 • 18. Wiseman 1998a. 6061 , , . , . . 133, . 32 .
 • 19 . 4. 5. 6 ( , de verecundia) : in hunc modum non homines exspirant sed di immortales sedes suas repetunt[2].
 • 20. Syme 1959. 71 = 1979. 448.
 • 21 , 4- 195 (56 . . .).
 • 22. . 67. 1, . 18. 1; . . . 2. 118. 494 (φυγή τε ἤν ἀνὰ τὸ βουλευτήριον αὐτίκα). (2. 23): trucidatus ita iaceret ut ad eius corpus non modo amicorum sed ne seruorum quidem quisquam accederet[3].
 • 23. . 2. 118. 494.
 • 24 . 15. 7. 7, , 71 . . .
 • 25. . 2. 106. 442, 144. 601602; . 44. 5. 3, 50. 1.
 • 26. . 1. 2. 5, 1. 17. 71 (τόδε μύσος); . . 82. 1; . . 66. 4, . 17. 5 (. 9 ).
 • 27Morstein-Marx 2004. 151, 157.
 • 28 63 . . .: . 2. 26, 3. 22, 3. 29 (vestra tecta) (. 2. 1, 2. 10 (flamma) (incendia)). (supplicatio) quod urbem incendiis, caede civis, Italiam bello liberassem[4] ( . 3. 15).
 • 29 FGrH 90 F 130. 25. 92; . . 2. 115. 481, 118. 495.
 • 30 23. 81, 26. 98; . . 2. 58. 2, . . 2. 122. 513.
 • 31 25. 9192; . . 2. 118. 494495.
 • 32 25. 92 (); . 44. 20. 12 (φεῦγε κλεῖε κλεῖε); . . . 2. 188. 494495 ( , ; , , ), . . 77. 1 ( , ).
 • 33. 2. 188. 496, . 111. 462, 114. 476 ( 18 ). (. 32 ), , , .
 • 34 . FGrH 90 F 130. 25. 94, . . 2. 119. 499, . 44. 20. 3; . . . 18. 7, . 67. 2 ( ).
 • 35 . FGrH 90 F 130. 25. 94: Διαδρομαὶ δ εὐρεῖαι ἦσαν ἔν τε ταῖς ὁδοῖς καὶ κατ ἀγορὰν, διεξελθόντος ἤδη τοῦ λόγου εἰς τὸ πλῆθος, ὅτι σφαγείη Καῖσαρ· ἐῴκει τε ἡ πόλις ἁλισκομένῃ[5]. . . . 18. 8 διαδρομαὶ.
 • 36. . 2. 119. 501: τοῦ δήμου δὲ αὐτοῖς οὐ προσθέοντος ἠπόρουν καὶ ἐδεδοίκεσαν[6].
 • 37 . FGrH 90 F 130. 25. 94; . . 2. 119120, 502503.
 • 38 . FGrH 90 F 130. 26. 97; . . . 2. 118. 498, . . 82. 3.
 • 39 . FGrH 90 F 130. 26. 9798.
 • 40. , . 201.
 • 41 . FGrH 90 F 130. 25. 94 ( ); . . 2. 119. 501, 120. 507 (. 125. 523, 135. 565 ).
 • 42. . 15. 11. 2 ( 2 ): senatum vocare, populum ardentem studio vehementius incitare. . . 14. 10. 1 (19 ) .
 • 43Morstein-Marx 2004. 155156, . 157.
 • 44 . FGrH 90 F 130. 26. 99; . . . 2. 122. 512514.
 • 45 . FGrH 90 F 130. 26. 100 (καραδοκούντων πάντων, ὅ τι πρῶτον ὡς ἐν τῷ τοιῷδε τολμηθείη, καὶ ἄρξειε τῆς νεωτεροποιίας[7]), . . . 18. 12, . 77. 4 ( , ). Yavetz. 1969. 6364: , , .
 • 46 . FGrH 90 F 130. 27. 101. . . . 2. 123. 515 (οὐ γὰρ ἐθάρρουν πω τοῖς παροῦσι), . 44. 21. 2 (φοβεύμενοι).
 • 47 . FGrH 90 F 130. 27. 101; . . 2. 89, . 14. 10. 1. ( . 2. 123. 124. 516520) , , ; . . 60 .
 • 48 . FGrH 90 F 130. 27. 102103; . . 2. 125. 522 (. 126. 525 , ), . 44. 22. 2.
 • 49 . FGrH 90 F 130. 27. 103, 106.
 • 50. . 14. 10. 1, 14. 14. 2 ; 16 (dies ater), (. , . 153, . 3). . . . 2. 126. 525, . 44. 22. 3 ( ).
 • 51 . FGrH 90 F 130. 27. 106.
 • 52. . 2. 120121. 503508; . Morstein-Marx 2004. 152155 (μισθωτοί) (τὸ καθαρὸν τοῦ πλήθους), .
 • 53 2. 121122. 509511; οἱ αμφὶ τὸν Κάσσιον . 121. 508, 122. 511. . . . 18. 13 ( ), . 44. 22. 1 .
 • 54, . 4446.
 • 55 : (. 66 ). : (. ). ( , ), : Yavetz 1969. 6566.
 • 56. Wiseman 1998a. 5259 (. 5455 ) .
 • 57 : Keaveney 2006; . Wiseman 1998a. 3134, 4348 ( 1. 46. 29 39. 8. 114. 2), 2008. 2438 ( ).
 • 58. . 2. 126. 524525, . . 19. 1 (τῇ ὑστεραίᾳ), . 44. 22. 23.
 • 59, . 4950.
 • 60. . 2. 124. 520; . 124. 518 (εἴ τε φιλίας ἔνεκα εἴ τε τῶν ὁμομοσμένων). , , , , (Gowing 1992. 245).
 • 61. . 1. 2. 5, 1. 17. 71 (. 178 ).
 • 62 2. 124. 520 (εὐαγές); . 118. 494, 127. 531 , (ἄγος), 133. 556 , ἐναγεῖς.
 • 63 130. 545 (); 131. 549551, 132. 553 (); 134. 560562 (); 137. 571578 ().
 • 64. . . 3. 700 (sacrilegae manus), 705 (nefas), 706 (); 5. 569 (pia arma), 575 (scelerato sanguine)[8].
 • 65. . 4. 7. 27 (. . 47. 2. 1, διὰ τῶν δημάρχων); 4. 8. 35 , μύσος , 4. 9. 36 , θεοῦ συνεπιλαμβάνοντος.
 • 66. . 2. 126. 526527, . 528 μισθωτοί (. 52 ).
 • 67. De clementia. 1. 9. 212, Griffin 1976. 410411; . . 55. 14. 122. 1, , 5 . . .
 • 68. . 2. 127. 529530; . . . 4. 1 (de praemiis tyrannicidarum referendum censuit).
 • 69 2. 127. 533. (sententiae), , . . 7. 39. 2; . 26. 33. 14, 30. 40. 12, 42. 21. 5; . . 7. 120; . . 1. 14. 4, 1. 74. 4, 2. 31. 3, 4. 21. 3.
 • 70 . 42. 19. 12 (48 . . .), 43. 44. 13 (45 . . .), 44. 3. 13 7. 23 (44 . . .).
 • 71. , . 193196.
 • 72. . 2. 128. 534537.
 • 73. , . 154, . 5; . . 14. 14. 2, . 2. 89 .
 • 74. . 2. 130. 542543.
 • 75 2. 130. 544546 ( εὐορκότερα καὶ εὐσεβέστερα, 545).
 • 76 2. 130. 547.
 • 77 . 8. 79. 3 (κατὰ τὴν ἐπὶ Καρὶνας φέρουσαν όδὸν), . . . 15. 1 (in Carinis ad Telluris); Coarelli 1983. 3940, 1999. 25 .
 • 78. . 2. 131. 547551; μισθωτοί . . 52 66 .
 • 79 2. 132. 552; . . . 117 (in confusione rerum ac tumultu M. Lepidus pontificatum maximum intercepit[9]), . 10. 2 (eo mortuo qui civilis motus occasione occupaverat[10]).
 • 80 2. 132. 554: τὰ ἐν τῷ δήμῳ γιγνόμενα οὐδ ἐν τῷ δήμῳ τι γεγένητο θερμότερον[11].
 • 81 2. 132134. 554562.
 • 82 2. 135. 563564: ἐπεὶ τῇ πόλει συμφέρα. , , rei publicae causa (. . 2. 104. 1, . . 21. 3).
 • 83 , 403 . . . (. . 1. 1, . 2. 58. 4).
 • 84. . 2. 135136. 566569; . . . 14. 10. 1, 14. 14. 3 , .
 • 85. . 6. 10. 3   50 . . .; Syme 1986. 329345.
 • 86. . 2. 137139. 570579 (), 139141. 580591 ( ); . 135. 565 . (44. 34. 24) , , .
 • 87 2. 137. 570, 2. 126. 527 (. 66 ).
 • 88 2. 141. 591. . . 16. 1: id primus et solus omnium qui deduxerant colonias militum in Italia aut in provincis ad memoriam aetatis meae feci[12].
 • 89. . 15. 1a. 2, .
 • 90. . 2. 142. 593 (ἅμα δὲ ἡμέρᾳ).
 • 91. . 1. 32: quo senatus die laetior, quo populus Romanus? qui quidem nulla in contione umquam frequentior fuit[13]. (contiones) . Morstein-Marx 2004. 247251.
 • 92 . 2. 58. 3 ( , uelut pacis auctor[14]), . . 2. 142. 594 (). , (. . 1. 31).
 • 93 : . . 2. 126. 525; 2. 147. 614, . . . 86. 1, . . 10. 7 . 68. 1, . 42. 3.
 • 94. . 83. 1.
 • 95. . 19. 420. 1. -, , (. . . 14. 2).
 • 96. . 2. 143. 596; . . 44. 35. 2.
 • 97. . 83. 2, . . 20. 3, . . 2. 143. 596, . 44. 35. 3; . . . 2. 109, . . 2. 41. 1 (horti). 300 ( LXII, Crawford 1996. 400).
 • 98. . 2. 143. 597, 2. 146. 611; . . 83. 2, . . 44. 35. 2.
 • 99 2. 173. 597598, . . 20. 34, . 68. 1, . 44. 35. 34.
 • 100. , . 222; , .
 • 101 (Degrassi 1963. 122123); . . Grammatici Latini 1. 81, Keil; . . 4. 55 (ancilia). (1969. 66), [19 ], - .
 • 102. . 2. 143. 598.
 • 103. . 84. 4 (veteranorum militum legionarii arma sua quibus exculti funeris celebrabant[15]); . . . 2. 133. 557 (ἅμα τοῖς ὅπλοισ ὡς ὲστρατεύουτο[16]).
 • 104. . 2. 146. 607 (ὡς ἐπὶ σκηνῆς), 147. 612 (μηχανή, . . 5. 7. 69), 148. 617 (τὴν πομπὴν δαψιλεστάτην οὔσαν)[17]; . . 84. 4 (tibicines et scaenici artifices vestem quam ex triumphorum instrumento ad praesentem usum induerant[18]).
 • 105. . 84. 1.
 • 106 . 31. 25. 2, . . 19. 2 ( , ut est mos); . Bettini 1991. 3943, Flower 1996. 104106.
 • 107 (. 15. 760851) , . .: . . 84. 1.
 • 108. . 2. 144. 600601: ὅσα δὴ τῆς ἀρετῆς αὐτὸν ὑμεῖς ἀγάμενοι πάντες ὁμαλῶς, ἥ τε βουλὴ καὶ μετὰ αὐτῆς ὁ δῆμος, ἔτι περιόντι ἐψηφίσασθε, ὑμετέραν καὶ οὐκ ᾿Αντωνίου τάδε φωνὴν εἶναι τιθέμενος ἀναγνώσομαι[19]. . . 84. 2: per praeconem pronuntiavit[20].
 • 109 2. 144. 602603: οὐ βιασάμενος οἷα τύραννος λαβεῖν τάσδε τὰς τιμάς, ἃς οὐδὲ ᾔτησεν[21].
 • 110 2. 145. 604. . . 169 , .
 • 111 2. 145. 605.
 • 112 2. 145146. 606 607.
 • 113 2. 146. 607 609.
 • 114 2. 146. 610 (ὁ δήμος οἷα χορός); . . . 14. 3, . 20. 4, . 42. 3.
 • 115 2. 146. 611 (θρῆνοι μετὰ ᾠδῆς κατὰ πάτριον ἔθος ὑπὸ χορῶν[22]); . . 84. 2 (cantata sunt quaedam ad miserationem et invidiam caedis eius accommodata[23]).
 • 116. . 84. 2, . . 2. 146. 611.
 • 117. . 2. 147. 612 (ἐκ μηχανῆς).
 • 118. . 84. 3, . 44. 50. 2; . . . 2. 147. 613, 148. 615, , , ἐν ἱερῷ καὶ μετὰ θεῶν[24].
 • 119. . 120121. , . . . 5. 1 : lapidata sunt templa, subversae deum arae[25].
 • 120. . 20. 5: ὥσπερ ἐπὶ Κλωδίου τοῦ δημαγωγοῦ πρότερον.
 • 121. . 84. 3; . . . 2. 148. 616, . . 20. 5, . 68. 1, . 14. 4.
 • 122 . 9. 9. 1 (ex funere C. Caesaris domum suum petens[26]); . . 85 (statim a funere[27]); . . 20. 711, . 68. 13; . . 2. 147. 613 614 ( ); . 44. 50. 4.
 • 123 : . 52 66 . : . . 20. 910, . 68. 2. : . . 2. 147. 614.
 • 124. . 2. 91, . . 14. 10. 1. , , , (. 198 ), , , , ( . . 8. 15. 2).
 • 125. . 2. 148. 616 (τὴν νύκτα πανδημεὶ τῇ πυρᾷ παρέμενον[28]); . 44. 51. 1.
 • 126. . 3. 1. 1: Οὕτω μὲν δὴ Γάιος Καῖσαρ πλείστου ῾Ρωμαίοις ἄξιος ἐς τὴν ἡγεμονίαν γενόμενος ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἀνῄρητο καὶ ὑπὸ τοῦ δήμου τέθαπτο.
 • 127. . 3. 19 (. 205 ).
 • 128. . 14. 10. 1 (serui et egentes), -, : Yavetz 1969. 67; . . 2. 91 (perditi).
 • 129. . 20. 7 ( ), . 31. 19 ( ), . 1. 12M.
 • 130. , . 192.
 • 131. , . 214.
 • 132 . . 10. 31. 2 (16 43 . . .): natura autem mea et studia trahunt me ad pacis et libertatis cupiditatem.
 • :

 • [1] .
 • [2] , .
 • [3] , .
 • [4] ,   ,  
 • [5] , , . , .
 • [6] , .
 • [7] , .
 • [8] ; ; ; .
 • [9] .
 • [10] , ( ) .
 • [11] ,
 • [12] , .
 • [13] , ? .
 • [14] .
 • [15] , .
 • [16] , , .
 • [17] ; ; .
 • [18] , , , , .
 • [19] , , , , , . . , , .
 • [20] .
 • [21] , , , .
 • [22] , .
 • [23] , .
 • [24] .
 • [25] , .
 • [26] .
 • [27] .
 • [28] .
 • [29] .
 • 1407695018 1407695020 1407695021 1456863193 1457070846 1457826586