| | |
. .

.

: . . . . . . , 1908.
. . . . .
. . .
( )

.43

III.
III- IV- . , .

. , , . ; , .

, , , 1. : , 2.   in Romano solo collocavit. , . .44 . , , . Collocare in solo - , , , . , , , . : ; , 3.

, . , . III- , , , , , , , II : ; ; , . , - -. , 4.

, .45 II, , . , , , 5. , , , , . λαμβάνειν γῆν εἰς γεωργίαν. λαμβάνειν κεκτήσθαι. , preneur , , , , . . ; ; , .

, . , , . -, 6. , ; , , , , , , (reditus)7. , .46 , , , . , , .

, . . 16000 , 50 8; , 9.

, , . , , , , . . 10, . , , , , , ; , . .47 , . , , . , . , , , . , , ; , . , . , , , , . , , , , . , , , , , .

, , , . , . , , . , ; , . , , 11.

.48 , III- IV- . , , , . , -, , . , , , , , . . . - ; , , , , , , , . , , , , , ;   12, , , , , , . , . , , . II II , .

.49 , , , 13. , , , . ,  ,  , 14. , , , , , 15. ,  ,  ; , , 16. .50 , ; 17. , , ; -18. , .

, -, , , . II , . , , . , , . , , 19. , . , , . , , , 20. , .51 , . , . , . . , , . , , , . , , , , . , . , 21. , , , .

, , , 22. 370. , , , 23. , , , 24.

.52 . , , , , . , IV- , , . - . .   cultor,   dominus possessor. . , , , , , , . , 25.

. , . 26, .

, , . . 409 . , . .53 : . 27. , 28. , (iure colonatus). , - , ; ; , , , . , , . , . 29.

; , , , , . .54 , , , , . , , , , , , . , , 30,   , , , , , . , , , , , . , . , . . , , , .


 • 1Iul. Capit. Marc. 22: Accepit in deditionem Marcomannos, plurimis in Italiam traductis.  , , . . Iul. Capitol. Ver. 8.  Ammian. Marcell. XXIII, 6, 24.  Oros. VII, 15.
 • 2Idem, Ibid. 24: Aequitatem etiam circa captos hostes custodivit; infinitos ex gentibus in Romano solo collocavit.  Dio Gass. LXXI, 11.  (Rev. hist. de droit, 1857, p. 212), ; , (αὐτῶν τινὲς ἐνεωτερισαν) .
 • 3   collocare in solo (XI, 48, 8, 1), , , , partem fructuum pro solo debitam.  ,   collocare in solo   .
 • 4Trebell. Poll. Claud. 9: Multi naufragio perierunt, plerique capti reges, captae diversarum gentium nobiles feminae, impletae barbaris servis Scythicisque cultoribus provinciae.  , . (. Trebell. Poll. Galieni, 6; Claud. 6). : Factus limitis barbari colonus ex Gotho; nec ulla fuit regio, quae Gothum servum triumphali quodam servitio non haberet.
 • 5Zosim. I, 46: Ὃσοι διεσώθησαν, ἤ πράγμασι Ῥωμαίων συνηριθμήθησαν, ἢ γῆν λαβόντες εἰς γεωργίαν ταύτῃ προσεκαρτέρησανΛαμβάνειν γὴν εἰς γεωργίαν , , , . . . Νόμοι γεωργικοί (I, 22, ed. Heimbach, p. 834), Λαμβάνειν γῆν - (): Ἐὰν γεωργὸς λαβὼν γῆν ἐφἡμισείας. . Ibid. 10, p. 832.  γῆν λαμβάνειν εἰς γεωργίαν   rura colenda suscipere, (XI, 51) .
 • 6Vopisc. Aurel. 48: Etruriae per Aureliam ingentes agri sunt, iique fertiles ac silvosi; statuerat igitur (Aurelianus) dominis locorum incultorum, qui tamen vellent, pretia dare atque illic familias captivas constituere.
 • 7Idem, ibidem: Statuerat illic vitibus montes conserere atque ex eo opere vinum dare (populo Romano), ut nihil redituum fiscus acciperet, sed totum populo Romano concederet.  , , , , , .
 • 8Vopisc. Prob. 14: Odsides imperavit, qui statim dati sunt, deinde frumentum, postremo vaccas atque oves Accepit praeterea sedecim milia tironum, quos omnes per diversas provincias sparsit, ita ut numeris vel limitaneis militibus quinquagenos vel sexagenos intersereret.
 • 9Vopisc. Prob. 15.  , : Omnis qua tenditur late Germania subacta est; novem reges gentium diversarum ad meos pedes supplices stratique iacuerunt. Omnes iam barbari nobis arant, nobis serunt.  , , , . omnes, , ; - , .
 • 10Tacit. Germ. 41.
 • 11Synes. De regno, ad Arcad. 22 (ed. 1631, p. 23): Ἃπαξ οἶκος εὖ πράττων Σκυθικὸν ἔχει τὸν δοῦλον, καὶ ὁ τραπεζοποιὸς καὶ ὁ περὶ τὸν ἰπνόν καὶ ὁ ἀμφορεάφορος Σκύθης ἐστὶν ἑκάστῳ.  (Augustodunum) (Eumen. Panegyr. Const. 21; cfr. 1720). , , . , 440., , , (Hist. ecclesiast. VII, 30): Τέκτονες, σχεδόν πάντες, ἐκ ταύτης μισθὸν λαμβάνοντες ἀποτρέφονται.
 • 12. (Maximini, 12), (Prob. 13, 14, 15), (XVII, 10; XVII. 12; XVIII, 2, 19; XIX, 11; XXVII, 10, 7; XXX, 3, 1). , (XVIII, 2, 7; XIX, 4, 5).
 • 13Eutrop. IX, 25: Diocletianus et Maximianus, Carpis et Bastarnis subactis, harum nationum ingentes copias captivorum in Romanis finibus locaverunt.
 • 14Eumen. Paneg. Const. 8: Neque illae fraudes locorum nec perfugia silvarum barbaros tegere potuerunt, quominus ditioni tuae omnes sese dedere cogerentur et cum coniugiis ac liberis ad loca olim deserta transirent, ut, quae fortasse ipsi depraedando vastaverant, culta redderent serviendo.  , , , . , , . , .
 • 15Eumen. 9: Nunc vidimus et videmus totis porticibus civitatum sedere captiva agmina barbarorum atque hos omnes provincialibus vestris ad obsequium distributos, donec ad destinatos sibi cultus solitudinum ducerentur.  solitudinum: , deserta rura, . , , , , . arva iacentia: , ,   ; , , .
 • 16Ibid. 9: Arat ergo nunc mihi Chamavus et Frisius, et ille vagus, ille depredaedator exercitio squalidus operatur.
 • 17Ibidem: Cultor barbarus laxat annonam.
 • 18Ibidem, 21: Nunc per victorias tuas, quidquid infrequens Ambiano et Bellovaco et Tricassino solo restabat, barbaro cultore revirescit.
 • 19Ammian. Marcell. XIX, 11, 6: Principem exorabant in veniam obsecrantes parati intra spatia orbis Romani, si id placuerit, terras suscipere longe discretas, ut diuturno otio involuti et quietem colentes, tributariorum onera sustinerent et nomen.  suscipere terras .  , , , II. . Cod. Iust. (ed. Krüger), XI, 51 XI, 48, 23.
 • 20Ibidem: Cunctos admisit, aviditate habendi incensus quod proletarios lucrabitur plures, et tirocinia cogere poterit validissima.
 • 21Cod. Theod. X, 12, 2, 2.  Cod. Iust. XI, 47, 12; XI, 53, 3.
 • 22Ammian. Marcell. XX, 4, 1: A barbaris, quos tributarios fecit et vectigales.
 • 23Ammian. Marc. XXVIII, 5, 15: Alamannos metu dispersos adgressus Theodosius, pluribus caesis, quoscunque cepit ad Italiam misit, ubi, fertilibus pagis acceptis, iam tributarii circumcolunt Padum.
 • 24Ibid. XXXI, 9, 4: Trucidasset omnes ad unum ni obtestatus prece superstitibus pepercisset; vivosque omnes circa Mutinam Regiumque et Parmam, Italica oppida, rura culturos exterminavit.
 • 25Claudian. In Eutrop. II, 205: Concessoque cupit vixisse colonos.
 • 26Zosim. II, 22: Διανείμας τοὺς αἰχμαλώτους ταῖς πόλεσι. Cfr. Sozomen. Hist. eccles. IX, 5.
 • 27Cod. Theod. (ed. Haenel), V, 4, 3: Scyras, barbaram nationem imperio nostro subegimus. Ideoque damus omnibus copiam ex praedicta gente hominum agros proprios frequentandi.
 • 28Ibidem: Ita ut per libellos sedem tuam ( ) adeuntibus his, qui voluerint, per transmarinas provincias eorum distributio fiat.
 • 29Ibidem: Ita ut omnes sciant susceptos non alio iure quam colonatus apud se futuros, nullique licere ex hoc genere colonorum ab eo, cui semel attributi fuerint vel fraude aliquem abducere vel fugientem suscipere, poena proposita, quae recipientes alienis censibus adscriptos vel non proprios colonos insequitur. Opera autem eorum terrarum domini libera utantur nullique liceat a iure census ad servitutem trahere urbanisve obsequiis addicere Liceat, pro rei frumentariae angustiis, in quibuslibet provinciis transmarinis tantummodo eos retinere et postea in sedes perpetuas collocare.
 • 30 1823. (Peyron). . . , . 459.
 • 1262117183 1262418159 1262007563 1262418700 1262418847 1262418983